Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Sayı 3
Mide Karsinomlarında HER-2 Pozitifliğinin Histopatolojik Bulgularla İlişkisi
Ferhat COŞKUN , Semin AYHAN , Ayça TAN , M.A. Aydın İŞISAĞ
1 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, MANİSA
DOI : 10.5146/jcpath.2018.32 Amaç: Mide karsinomlarında HER-2 (Human epidermal growth factor-2) onkogen amplifikasyonu %7-34 arasında değişen oranlarda görülmekte olup daha çok proksimal yerleşimli, intestinal tip morfoloji sergileyen mide tümörlerinde izlendiğine ve kötü prognostik faktör olduğuna ilişkin yayınlar bulunmaktadır. Ancak literatürde bunun aksini belirten sonuçlara da rastlanılmaktadır. Bu çalışma HER-2"nin mide karsinomlarındaki sıklığını belirlemek, HER-2 ekspresyonunu immunohistokimyasal (İHK) ve silver in situ hibridizasyon (SISH) yöntemleri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirmek, histopatolojik parametrelerle ilişkisini ortaya koymak amacıyla sunulmuştur.

Gereç ve Yöntem: Anabilim dalımızda 1996-2016 yılları arasında gastrektomi materyalinde mide kanseri tanısı alan 203 olgu çalışmaya alınmıştır. Olguların yaşı, cinsiyeti, tümörün yerleşimi, büyüklüğü, histolojik tipi, invazyon derinliği, perinöral invazyon, lenfovasküler emboli varlığı, lenf nodu metastazı, lokal invazyon veya uzak metastaz bulguları kaydedilmiştir. HER-2"nin İHK skorunun değerlendirmesi literatür verilerine göre 0, +1, +2 ve +3 olarak yapılmıştır. HER-2 skoru +2 ve +3 olan olgularda pozitiflik anlamlı kabul edilmiş, bu olgulara, aynı lam üzerinde değerlendirme yapmayı sağlayan dual silver in situ hibridizasyon/immunhistokimya (SISH/İHK) kombinasyon yöntemi uygulanarak amplifikasyon araştırılmıştır.

Bulgular: 203 olgunun 19"unda +3, 20"sinde +2 İHK skoru elde edildi, geri kalan olgular negatif (skor 0 ve 1) olarak değerlendirildi. İHK skoru +2 olan 20 olgunun 14"ünde (%70), skoru +3 olan 19 olgunun 18"inde (%94,7) dual SISH/İHK kombinasyon yöntemiyle HER-2 amplifikasyonu saptandı. HER-2 gen amplifikasyonu olan olguların 22"si erkek, 10"u kadın olup olguların 19"u (%59,4) <65 yaş, 13"ü (%40,6) ?65 idi. Olguların 9"u proksimal, 22"si distal yerleşimli olup, bir tümör linitis plastikaydı. Lauren sınıflamasına göre olguların 27"si intestinal tip, 3"ü diffüz tip, 2"si mikst tipte izlenmekteydi. Olguların 20"sinde perinöral invazyon, 26"sında lenfovasküler emboli, 27"sinde bir veya daha fazla lenf nodu metastazı saptandı. TNM evrelemesine göre HER-2 pozitif olguların 19"u T4a, 5"i T3, 4"ü T2, 3"ü T1b, 1"i T1a evresindeydi.

Sonuç: Çalışmamızda HER-2 gen amplifikasyonu %19,2 olup literatürle uyumlu olarak daha çok intestinal tip morfoloji sergileyen tümörlerdeydi ve istatistiksel olarak anlamlıydı. Anahtar Kelimeler : Mide karsinomu, HER-2, SISH/İHK, Gastrektomi