Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS151 - ENDOBRONŞİAL HAMARTOM
Pulmoner Patoloji
Fatih Demir1, Pınar Karabağlı1
1Selçuk Üniversitesi
 

Giriş

Hamartomlar mezenkimal dokulardan oluşan akciğerin en sık (%0,25-3,2) benign neoplazileridir. Genellikle periferik yerleşimli, asemptomatik ve soliter kitlelerdir. Endobronşiyal yerleşimli hamartomlar ise tüm pulmoner hamartom olgularının %1,4-10 unu oluşturan nadir kitlelerdir.Bu nadir olguyu klinikopatolojik özellikleri ile literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.

Olgu

Koroner arter hastalığı tanısıyla hastanemizde yatan73 yaşında erkek hastanın koroner bypass hazırlığı sırasında çekilen tomografisinde raslantısal olarak sol akciğerde endobronşiyal nodüler lezyon saptandı. Uygulanan bronkoskopide sol ana bronş girişinde lümeni totale yakın tıkayan, saplı sert nodüler lezyon forsepsle total olarak eksize edilerek parçalı halde laboratuarımıza gönderildi. Mikroskopik olarak yüzeyi silialı psödostratifiye solunum epiteli ile döşeli, miksoid görünümde, adiposit toplulukları ve bir kısmı müköz görünümde değişik kalibrelerde gland yapıları içeren lezyon görüldü. Yapılan immünohistokimyasal çalışmada Beta-Kateningland ve yüzey epitelinde sitoplazmik ekspresyon göstermiş olup CD34 ile miksoid alanlarda yoğun ekspresyon izlendi. S-100 ile adipositlerin yanı sıra glandların küçük bir kısmında sadece myoepitelyal tabakada ancak genellikle hem luminal hem de myoepitelyal tabakada ekspresyon izlendi. Nekroz ve mitotik aktivite görülmemiş olup stromada seyrek plazma hücreleri dikkati çekti. Olgu bu özellikleri ile endobronşiyal hamartom tanısı aldı.

Sonuç

Nadir görülen endobronşial lezyonların ayırıcı tanısında küçük hücreli dışı akciğer karsinomu, bronşial karsinoid tümör gibi malign tümörler yanı sıra dah az sıklıkla leiomyom, lipom ve hamartom gibi benign lezyonlar yer almaktadır. Endobronşial hamartom erken evrelerde bronkoskopik rezeksiyonla tedavi edilebilen lezyonlardır. Bununla birlikte malign transformasyon ve primer akciğer karsinomu ile ilişkisini bildiren yayınlar da vardır. Endobronşiyal tıkayıcı lezyonların ayırıcı tanısında bu nadir lezyonların akılda tutulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler : Endobronşial, hamartom, tümör, akciğer