Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS194 - MİDE KARSİNOMLARINDA HUMAN EPİDİDİMAL SEKRETUVAR PROTEİN-4 EKSPRESYONUNUN KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ
Gastrointestinal Patoloji
Pınar Öksüz1, Gülden Diniz1, Talya Akata Akıncıoğlu1, Yetkin Koca1, Duygu Ayaz1
1İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği
 

Giriş ve Amaç: Human Epididimal Sekretuvar Protein 4 (HE4), Whey Asidik Proteinleri (WAP) ailesinden olup WAP-4 disülfit core domain (WFDC2) olarak da isimlendirilir. HE4 sekretuar bir protein olup, ilk olarak distal epididimal duktusta tanımlandığı için salt sperm maturasyonunda görevli olduğu düşünülmüş, sonrasında normal reprodüktif trakt ve proksimal havayollarının respiratuar epitelinde eksprese edilen bir antiproteaz olduğu saptanmıştır. Günümüzde HE4 seröz ve endometrioid ovaryan karsinomlarda bir tümör belirteci olup, jinekolojik ve pulmoner kanserler başta olmak üzere bir dizi malignitede artmış HE4 doku ekspresyonu bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı; HE4 ekspresyonunun mide karsinomlarındaki klinik ve patolojik önemini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif tanımlayıcı çalışmada Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarında 2011-2014 yılları arasında tanı almış ve gastrektomi uygulanmış 115 mide karsinomu olgusuna ait tüm klinik bilgiler yeniden gözden geçirilmiştir. Tümör dokularından 2 mm çaplı demonstratif alanlar seçilerek çoklu bloklar hazırlanmış ve İHK’sal olarak HE-4 ekspresyonu değerlendirilmiştir.
Bulgular: Olguların 25’inde zayıf olmakla birlikte hepsinde HE4 ekspresyonu pozitif bulundu. HE4 ekspresyon paterni ele alındığında ise %60’ının sitoplazmik, %20’sinin membranöz ve %13,6’sının mikst paternde olduğu izlendi. Sadece 7 olguda HE4 ekspresyonu luminal kenar boyunca gözlenmekte olup; bu olguların yaş ortalamasının diğerlerinden belirgin şekilde yüksek olduğu (p=0,04), hepsinin HER2 negatif olduğu, hiçbirinde uzak metastaz bulunmadığı ve metastatik lenf nodu sayısının belirgin şekilde az olduğu gözlendi. Ancak luminal ekspresyon izlenen olgu sayısının yetersizliği nedeniyle çoğu değerlendirmede istatistiksel anlamlı sonuç bulunamadı.
Sonuçlar: Mide tümörlerinde klinik gidişlerinin tahmininde spesifik biomarkerlerin belirlenmesi çok önemlidir. İntrasitoplazmik HE4 üretimi fazla olan tümörlerde serum HE4 düzeyi ölçülebilmektedir. Özellikle jinekolojik bazı malignitelerde CA125 ile HE4 düzeyi ölçümü hastaların izleminde kullanılmaktadır. Çalışmamızda yoğun sitoplazmik HE4 ekspresyonu olan tümörlerin oranının daha genç hastalarda, daha büyük ve yaygın tümörlerde görece yüksek bulunması gastrik kanserde de HE4 ölçümünün prognostik yol gösterici olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler : Mide karsinomu, HE4, HER2