Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS204 - İLEOJEJENUAL DUPLİKASYON KİSTİ OLGUSU
Gastrointestinal Patoloji
Özlem Durak1, Afife Uğuz1, Nermin Karahan1, Çağrı Savaş2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
 

GİRİŞ: Gastrointestinal sistem duplikasyonları yenidoğanlarda 1/4500 oranında görülen konjenital anomalilerdir. Ağızdan anüse kadar tüm gastrointestinal traktusta görülebilir. İleum, özofagus ve kolonda daha sıktır. Duplikasyon kistlerinin embriyolojik gelişim sırasında primitif kalıntıların traktusta herhangi bir lokalizasyonda hapsolması nedeniyle ortaya çıktığı düşünülmektedir. Duplikasyon kistleri asemptomatik olup insidental saptanabildikleri gibi, lokalizasyonuna göre solunum zorluğu, göğüs ağrısı, kusma, karın ağrısı gibi semptomlar da gösterebilirler. Histopatolojik olarak kist epiteli respiratuar, gastrik ya da intestinal epitel ile örtülüdür. Bu epitel tipleri bir arada ya da tek başlarına olabilirler. Burada ileojejenual ansta gelişmiş duplikasyon kisti olgusunu sunmayı amaçladık.

OLGU SUNUMU: Olgumuz 5 aylık erkek bebek olup son birkaç gündür gelişen huzursuzluk nedeni ile hastanemize getirildi. Fizik muayenede umblikus sağ tarafında palpabl kitle tespit edildi. Yapılan ultrasonografide batın sağ orta kadranda kalın duvarlı, yoğun içerikli kistik lezyon saptanması üzerine ameliyata alındı. Operasyon sırasında ileojejenual ansta barsak duvarı ile ilişkili kistik kitle saptandı.Laboratuvarımıza gönderilen 4,5 cm uzunluğundaki ince barsak materyalinde serozada lokalize 6,5 cm çapında fluktuasyon gösteren kistik kitle mevcuttu. Yapılan kesitlerde mukoza ile ilişkisinin olmadığı görüldü. Kist düzgün yüzeyli cidari duvar özelliğinde olup, içinde mukoid sıvı mevcuttu. Histopatolojik incelemede kist yüzeyinin yer yer foveolar yer yer intestinal epitel ile örtülü olduğu görüldü. Foveolar epitel altında mide korpus glandları mevcuttu. İntestinal epitelde goblet hücreleri içeren fırçamsı kenar özelliğindeki villuslar ve epitel altında kriptlerle birlikte lenfoid folliküller vardı. Epitelde atipi görülmedi.

SONUÇ: Gastrointestinal duplikasyon kistleri asemptomatik olabildikleri gibi özellikle yenidoğan döneminde intestinal obstruksiyona neden olarak cerrahi müdahele de gerektirebilirler. Çoğu benign olmalarına rağmen heterotopik gastrik mukoza varlığı malignite için risk teşkil etmektedir. Bu nedenle ayırıcı tanıda her zaman akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler : duplikasyon kisti, gastrointestinal sistem