Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS274 - GİST VE İNFLAMATUAR FİBROİD POLİP BİRLİKTELİĞİ; NADİR BİR OLGU SUNUMU
Gastrointestinal Patoloji
Z. Merve Yaşaran Benk1, Reyhan Tansel1, Kübra Ekşi1, Eylem Pınar Eser1, Sema Hücümenoğlu1
1Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 

Giriş

GİST; gastrointestinal sistemin en sık görülen mezenkimal tümörüdür. En sık mide yerleşimlidir. İnflamatuar fibroid polip oldukça nadir görülen mezenkimal yerleşimli lezyondur. En sık yerleşim yeri mide olmakla birlikte ince bağırsak, kolon ve özofagusta da görülebilir. Burada GİST ve inflamatuar fibroid polipin birlikte görüldüğü nadir bir olgu sunulmaktadır.

Olgu

71 yaşında kadın hasta bulantı kusma ve gayta çıkaramama şikayetleriyle hastanemize başvurmuştur. Hastanın BT görüntülemesinde mide küçük kurvaturda en kalın yerinde 20 mm ölçülen şüpheli polipoid kitle lezyonu tespit edilmiştir. Hastanın endoskopisinde korpus küçük kurvatur yerleşimli intraluminal büyüme gösteren 3 cm çapında öncelikle GİST olduğu düşünülen submukozal lezyon görülmüştür. Hastaya mide wedge rezeksiyon operasyonu yapılırken ileumda insidental kitle lezyonu saptanıp aynı zamanda ileum segmental rezeksiyonu uygulanmıştır.

Makroskopik olarak mide lümeninde 4x2,5x2 cm boyutlarında heterojen görünümlü kitlesel lezyon görülmüştür. Mikroskopik olarak submukoza yerleşimli, bir alanda muscularis propria’ya infiltrasyon gösteren, sellüler, iğsi hücrelerden oluşan tümöral lezyon saptanmıştır. Lezyon immünhistokimyasal CD117 ve CD34 ile pozitif olup, SMA, Desmin, S100 negatiftir. Kİ67 indeksi %2 olan lezyona "GİST” tanısı verilmiştir.

İleum rezeksiyon materyalinde makroskopik olarak 3,5x3,5x2,5 cm boyutlarda kirli beyaz renkte heterojen görünümlü polipoid görünümde kitlesel lezyon tespit edilmiştir. Mikroskopik olarak submukoza yerleşimli, muscularis propriaya ve bir alanda serozaya uzanım gösteren, sınırları keskin olmayan tümöral lezyon saptanmıştır. Tümör gevşek, vasküler stroma içerisinde, küçük, oval-yuvarlak nükleuslu hücrelerden oluşmaktadır. Stromada çok sayıda eozinofil varlığı ve dağınık lenfositler dikkati çekmiştir. İmmünhistokimyasal CD34 ve Vimentin pozitif, CD117, SMA ve Desmin negatif olan lezyona “İnflamatuar Fibroid Polip” tanısı verilmiştir.

Sonuç

İnflamatuar fibroid polipler nadir görülen, benign, mezenkimal lezyonlardır. Eskiden fibrovasküler dokunun reaktif büyümesi olarak düşünülse de son zamanlarda yapılan çalışmalarda bazı poliplerde PDGFR-A mutasyonu saptanması bu lezyonların neoplazi olduğunu desteklemektedir. İnflamatuar fibroid polip için ileum’un nadir bir lokalizasyon olması ve GİST ile birlikteliğinin oldukça az vakada bildirilmesi nedeniyle olgu sunulmaya değer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler : inflamatuar fibroid polip, GİST