Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS278 - ÇEKUM YERLEŞİMLİ SCHWANNOMA; OLGU SUNUMU
Gastrointestinal Patoloji
Döndü Nergiz1, Hülya Tosun Yıldırım1, Dinç Süren1, Arsenal Sezgin Alikanoğlu1, Cem Sezer1, Zelal Akgündüz1, Barış Rafet Karakaş2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Antalya
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Antalya
 

Giriş

Schwannomalar vücutta herhangi bir lokalizasyonda görülebilen schwan hücrelerinden gelişen benign mezenkimal tümörlerdir. Gastrointestinal sistemde(GİS) nadiren görülen bu tümörler otonomik sinirlerden sıklıkla Auerbach, nadiren Meissner pleksusundan köken alır ve yavaş büyürler.

Olgu

91 yaşıda kadın hasta bulantı, kusma, uzun süredir gaz- gaita çıkaramama ve karında şişlik nedeniyle acil servise başvurdu. Hastada ileus saptandı ve akut batın ön tanısıyla acil ameliyata alındı. Sağ hemikolektomi yapılan hastanın materyali bölümümüzde incelendi. Makroskopik incelemede materyal açıldığında ileoçekal valve komşu çekum yerleşimli 2,5x2x2 cm boyutta kesit yüzü kirli beyaz- kirli sarı renkte homojen görünümde solid submukozal yerleşimli düzgün sınırlı lümeni obstrükte etmiş polipoid lezyon izlendi. Mikroskopik incelemede kolonik mukoza altında bazı alanlarda birbirini çaprazlayan bazı alanlarda değişik yönlere doğru seyreden fasiküllerden oluşan yer yer hipo selüler ve hiper selüler alanlar bulunduran düzgün sınırlı iğsi hücreli tümör proliferasyonu izlendi. Atipi, mitoz ve nekroz izlenmedi. Yapılan immünohistokimyasal incelemede S100 diffüz(+), Vimentin fokal (+), C117 (-), CD34 (-), SMA(-) ve Desmin(-) ' ti. Ki- 67 proliferasyon indeksi % 2 civarındaydı. Bu bulgularla hasta 'Submukozal Schwannoma' olarak değerlendirildi.

Sonuç

Gastrointestinal sistemdeki benign mezenkimal tümörlerinin yaklaşık % 0, 1 schwannomalardır. Genellikle mide de yerleşirler, kolon yerleşimi çok nadirdir. 6.- 7. dekatta ve kadınlarda daha sık görülürler. Hastalar genellikle asemptomatik ya da tümör obstrüksiyonuna bağlı semptomlarla başvurur. Nörofibromatozis tip 1 ile ilişkili olabilir ancak çoğunlukla sporadiktir. Sıklıkla benigndir, % 2 oranında malign transformasyon gösterebilir. Tümör çapının 5cm üzerinde olması, 50BBA' da 5 den fazla mitoz saptanması agresif davranışı işaret eder.GİS yerleşimli schwannomaların, en sık görülen malignitelerden biri olan Gastrointestinal stromal tümör başta olmak üzere, nörofibromlar ve diğer subepitelyal yerleşimli mezenkimal tümörlerden ayırıcı tanısının yapılması önemlidir. Tedavide tümörün rezeksiyonu küratiftir.

Anahtar Kelimeler : schwannoma, GİST, kolon