Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS298 - KARŞILAŞINCA ÖĞRENİLEN ANTİTELER
Diğer konular
Z. Merve Yaşaran Benk1, Reyhan Tansel1, Kübra Ekşi1, Özlem Tanas Işıkçı1, Sema Hücümenoğlu1
1Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği
 

Giriş

Biliyer hamartomlar; intrahepatik safra yollarının benign malformasyonlarıdır. Hastalar genellikle asemptomatik olup, insidental olarak saptanırlar. Birden fazla odak şeklinde görülebilirler ve diğer safra duktus anomalileri ile birliktelik gösterebilirler.

Renomedüller interstisyel hücreli tümörler genellikle otopside saptanan küçük boyutlu lezyonlardır. Renal medullada yerleşim gösterirler. Çoğunlukla asemptomatik olmakla birlikte; hematüri ve ürosepsise neden olabildiği bildirilmiştir.

Olgu

68 yaşında erkek hasta kolelitiazis nedeniyle opere edilirken karaciğerde lezyon saptanmış ve bu lezyondan biyopsi alınmıştır. Biyopsi örneğinin kesitlerinde fibröz stroma içinde; basık epitel ile döşeli ektazik duktal yapılar izlenmiştir. İmmünhistokimyasal çalışmalarda CK7 pozitif, CK20, CD34, CD31 negatif bulunmuştur. Bu bulgularla olguya “biliyer duktal hamartom” tanısı verilmiştir.

54 yaşında kadın hastaya renal hücreli karsinom nedeniyle sol radikal nefrektomi uygulanmıştır. Nefrektomi materyalinin makroskopik incelemesinde; tümöre uzak bir alanda, medullada, 0,5 cm çaplı krem renkli nodül dikkati çekmiştir. Mikroskopik olarak; dens sklerotik zeminde iğsi hücrelerden oluşan nodüler lezyon izlenmiş olup; bu lezyona “renomedüller interstisyel hücreli tümör” tanısı verilmiştir.

Sonuç

Biliyer hamartomlar nadir görülen benign malformasyonlardır. Safra kanallarının embriyolojik dönemdeki involüsyon yetmezliğine bağlı gelişir. Genellikler insidental olarak saptanır ve karaciğer fonksiyonlarında herhangi bir bozukluk oluşturmazlar. Caroli hastalığı, konjenital hepatik fibrozis ve otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı ile ilişkili olabilir. Tek odak halinde ya da multipl görülebilirler ve klinik olarak metastatik karsinom ile karışabilirler.

Renomedüller interstisyel hücreli tümörler genellikli insidental olarak saptanan renal medulla yerleşimli lezyonlardır. Bu tümörü oluşturan hücrelerin yapısal ve biyokimyasal olarak medulladaki interstisyel hücreler olduğu gösterilmiştir. Bu hücreler renal medullanın normal komponenti olup, antihipertansif etkisi olan prostoglandin gibi çeşitli vazoaktif ajanları salgılarlar. Buna dayanarak; renomedüller interstisyel hücreli tümörlerin hipertansiyona yanıt olarak gelişme ihtimali öne sürülmüştür.

Anahtar Kelimeler : Renomedüller Tümör, Biliyer Hamartom