Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS299 - OMENTUM BİYOPSİLERİNİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Diğer konular
Begüm Başlı Ersoy1, Nagehan Özdemir Barışık1, Sevinç Hallaç Keser1, Aylin Ege Gül1, Seda Mazmanoğlu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
 

Amaç: Omentumun primer tümörleri çok nadir olmasına karşın metastatik tümörlerine oldukça sık rastlanır. Bu çalışmada omentumun primer benign ve malign lezyonlarının yanısıra omentuma en sık metastaz yapan tümörlerin dağılımı ve demografik özelliklerinin irdelenmesi amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: 2012-2017 yılları arasında patoloji kliniğine gelen 1380 adet omentum biyopsilerinin demografik özellikleri ve histopatolojik tanıları retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular : Olgularımızın 1098’i benign, 282’si malign olarak saptanmıştır. Benign olan vakaların 1097'sinde nonspesifik bulgular izlenirken, 1’inde omentumun primer benign tümörü saptanmıştır. Malign olan vakaların 27’si primer omentum kaynaklı, 255’i metastaz olarak saptanmıştır. Primer malign omentum tümörlerinin 23’ü kadın, 4’ü erkekti. Kadın /erkek oranı : 5.75 idi. Omentumun primer malign tümörü saptanan en genç kadın hasta 30, en yaşlı kadın hasta 82 ( ortalama yaş 61,5) yaşındaydı. En genç erkek hasta 21, en yaşlı erkek hasta 85 ( ortalama yaş 50,8) yaşındaydı.
Metastatik tümörlerin 209’u kadın, 46’sı erkekti. Kadın/ erkek oranı : 4.54 idi. Omentum metastazı saptanan en genç kadın hasta 16, en yaşlı kadın hasta 90 (ortalama yaş 59,3) yaşındaydı. En genç erkek hasta 36, en yaşlı erkek hasta 87 (ortalama yaş 61,6) yaşındaydı.
Kadınlardaki metastatik olguların primerlerinin dağılımı : 142’si over (%67,9), 22’si kolon (%10,5), 15’i endometrium (%7,2), 13’ü mide (%6,2), 5’i meme (%2,4), 4’ü apendiks (%1,9), 2’si safra kesesi (%1), 2’si serviks (%1), 1’i akciğer (%0,5), 1’i özofagus (%0,5), 1’i vagen (%0,5), 1’i deri (%0,5) kaynaklı idi.
Erkeklerdeki metastatik olguların primerlerinin dağılımı: 23’ü mide (%50), 15’i kolon (%32,6), 3’ü mesane (%6,5), 2’si pankreas (%1), 1’i testis (%0,5), 1’i apendiks (%0,5), 1’i karaciğer ve safra yolları (%0,5) kaynaklı idi.

Sonuç

Omentumun malign lezyonlarında metastazlar birinci sıradadır. Çalışmamızda omentuma en sık metastaz yapan tümörler literatür bilgilerine uygun olarak kadınlarda over, erkeklerde mide olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler : omentum, metastaz, histopatolojik tanı