Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS304 - İNVAZİV MİKROPAPİLLER MEME KARSİNOMUNA AİT KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLER: TEK MERKEZ DENEYİMİMİZ
Meme Patolojisi
Esra Canan Kelten Talu 1, Yasemin Çakır1, Özlem Mermut2, Şefika Aksoy 3, Didem Can Trabulus 3
1S.b.ü. İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji
2S.b.ü. İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi
3S.b.ü. İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi
 

Amaç: Memenin primer invaziv mikropapiller ve non-mikropapiller karsinomlarına ait klinikopatolojik özellikleri karşılaştırmak.

Metod: Merkezimizde 2010-2016 yılları arasında tanı almış tüm primer meme karsinomlarına ait HE kesitler yeniden tarandı. En az %10 oranında mikropapiller komponent içeren olgular ayrıldı. Erkek hasta, neoadjuvan tedavi alan olgular ve in situ lezyon olguları çalışma dışı bırakıldı.

Bulgular: İnvaziv mikropapiller komponent 741 olgudan 45’inde saptandı (45/741; %6). Yaş aralığı 33-87 idi (ortanca: 57). Tümör boyutu 0,6- 9 cm idi (ortanca: 3 cm). Olgulardan 15’i T1, 23’ü T2, 7’si T3 idi. Sentinel ve/veya aksiller lenf nodu tutulumu 37 olguda saptandı (%82.2). Olguların N evresi dağılımı; N0:8, N1:17, N2:8, N3:11 idi. Histolojik derece açısından; 1 olgu derece I, 25 olgu derece II, 18 olgu derece III idi. Nükleer derece; 19 olguda 2, 25 olguda 3 idi. Lenfovasküler invazyon vakaların 36’sında mevcuttu (%80). Olguların moleküler subtiplere göre dağılımı; ER(+)/HER2(-): 30(%66.66), ER(+)/HER2(+): 5(%11.1), ER(-)/HER2(+):5(%11.1), ER(-)/HER2(-): 4(%8.88) şeklindeydi. Ki-67 proliferasyon indeksi 5- 60 (ortalama=28). P53 uygulanabilen 34 olgudan 11’inde pozitifti (%32).

Non-mikropapiller morfoloji sergileyen olgularda; yaş aralığı 23-87 idi (ortanca: 54). Tümör boyutu 0.1-14.5 cm idi (ortanca: 4 cm). Olgulardan 314’ü T1, 350’si T2, 30’u T3 evresindeydi. Sentinel ve/veya aksiller lenf nodu tutulumu 386 olguda saptandı (%5.4). Olguların N evresi dağılımı; N0:327, N1:207, N2:102, N3:11 şeklindeydi. Histolojik derece bakımından; 74 olgu derece I, 400 olgu derece II, 205 olgu derece III idi. Nükleer derece; 25 olguda 1, 347 olguda 2, 317 olguda 3 idi. Lenfovasküler invazyon vakaların 302’sinde mevcuttu (%43.3). Olguların moleküler subtiplere göre dağılımı; ER(+)/HER2(-): 470%(69.11), ER(+)/HER2(+): 80(%11.6), ER(-)/HER2(+):52(%7.64), ER(-)/HER2(-): 78(%11.47) şeklindeydi. Ki-67 proliferasyon indeksi 1-95 (ort=24.63). P53 uygulanabilen 389 olgudan 61’inde pozitifti (%15.7).

Sonuç

Merkezimizdeki invaziv mikropapiller meme karsinomları serisinde lenfovasküler invazyon varlığı, tanı anındaki aksiller lenf nodu tutulum oranı ve p53 mutasyonu görülme sıklığı non-mikropapiller karsinomlara göre daha yüksek oranda saptandı.

Anahtar Kelimeler : mikropapiller, non-mikropapiller, meme, karsinom