Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS306 - MEME KANSERİ MOLEKÜLER ALT TİPLERİNDE KAVEOLİN 1 EKSPRESYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SAĞKALIMA ETKİSİ
Meme Patolojisi
Zübeyde Ekin1, Gülden Diniz2, Rahmi Gökhan Ekin3, Gamze Aköz2, Melek Ünçel2, Emel Ebru Pala2
1Ege Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Abd, İzmir
2Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir
3Urla Devlet Hastanesi, İzmir
 

Giriş ve Amaç:

Meme karsinom gelişimi pek çok faktörle düzenlenir. CAV1, CAV1 geni tarafından kodanan bir proteindir. Bu protein çoğu hücrede plazma membranında bulunan caveolanın yapısında bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar meme karsinomlarında CAV1 ekspresyon kaybının prognostik önemi olduğunu göstermiştir. Çalışmamızda meme karsinomlarda CAV1 ekspresyon kaybı ile klinikopatolojik parametreler arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.

Materyal ve Metod:

297 formalinle fikse edilmiş parafine gömülü meme karsinom materyalinde CAV1 ekspresyonu ve bu ekspresyonun farklı klinikopatolojik parametrelerle ilişkisini inceledik.

Bulgular:

Caveolin-1 ekspresyonu 196 hastada (%72,3) tespit edildi. Caveolin-1 negatif olan hastalarda istatistiksel olarak anlamlı şekilde tümör boyutu, hacmi ve lenf nodu metastazının daha fazla olduğu tespit edildi (p< 0,001).

Tartışma:

Meme tümörlerin klinik gidişini tahmin etmek için spesifik biyo-belirteçlerin tanınması çok önemlidir. Bu çalışmada meme karsinomlarında stromal CAV1 ekspresyon kaybının tümör boyutu, HER2 amplifikasyonu, evre ile korele olduğunu bulduk. Çalışmadan elde ettiğimiz sonuçlar CAV1’in meme karsinomlarında prognostik rolü olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler : meme karsinomu, kaveolin 1, Her2