Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS307 - NÖROENDOKRİN/NON-NÖROENDOKRİN ÖZELLİKLİ MEME KARSİNOMLARI ARASINDA AYIRICI TANIYA KATKI SAĞLAYAN HİSTOPATOLOJİK BULGULAR
Meme Patolojisi
Canan Kelten Talu1, Taha Cumhan Şavlı1, Cem Leblebici1, Gülben Erdem Huq1, Hüsniye Esra Paşaoğlu2
1S.b.ü İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2S.b.ü Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 

Amaç

Destekleyici morfolojik bulgular eşliğinde, sinaptofizin ve/veya kromogranin ile ≥%50 tümör hücresinde pozitif boyanma izlenen olgular (NEMK) ile hemen hemen hiç veya tek tük hücrede boyanma saptanan olguları (Non-NEMK) içeren iki ayrı invaziv meme karsinomu grubunu, tümör hücre büyüme paterni ve sitonükleer özellikleri bakımından karşılaştırdık.

Gereç ve Yöntem

Retrospektif olarak, 2010-2016 yılları arasında tanı almış toplam 23 NEMK olgusu ile, 2016 yılı içinde, geriye doğru, ardışık olarak, NEMK bakımından morfolojik şüphe uyandırmış ancak immünhistokimyasal boyanma sonucu negatif 26 olgunun (Non-NEMK) cerrahi eksizyon materyallerine ait H&E kesitleri yeniden gözden geçirildi. Tümör hücrelerinin yapısal ve sitolojik özellikleri not edildi.

Bulgular

Büyük boyutlu/çaplı solid koheziv gruplar halinde tümör büyüme paterni, NEMK’larının 3/4’ünde izlenirken Non-NEMK’ların 1/3’ünde saptandı. Non-NEMK olgularının 2/3’ünde küçük-orta boyutlu solid koheziv yapıda tümör hücre gruplarına trabeküller, kordonlar, grandüler yapılar ve tek hücreler eşlik etmekteydi. Tümör hücrelerinde plazmositoid, iğsi ve/veya kolumnar görünüm sıklıkla NEMK grubunda saptandı. Taşlı yüzük hücreleri, apokrin görünümde hücreler ve ekstrasellüler müsin varlığı açısından gruplar arasında bir fark saptanmadı. Tümör hücre sitoplazması, NEMK olgularında; eozinofilik (%73,9) > köpüksü (%52,2) > ve berrak (%13) olarak izlenirken, Non-NEMK olgularında, eozinofilik (% 69,2) > köpüksü (%65,4) > ve berrak (%42,3) olarak izlendi. Büyük ölçüde yuvarlak nükleuslardan oluşan hücre popülasyonu NEMK grubunun yaklaşık 1/3’ünü oluşturuyordu. Peritümöral lenfositik infiltrasyon her iki gruptaki olguların 2/3’ünde not edildi. Lenfositik infiltrasyonun şiddeti NEMK grubunda çoğunlukla hafif düzeydeyken, Non-NEMK grubunun neredeyse yarısında orta-ciddi düzeyde izlendi.

Sonuç

Bu çalışmada, nöroendokrin özellikler gösteren primer meme karsinomu yönünde destekleyici morfolojik bulgular olarak, tümör hücre gruplarının daha çok büyük boyutlu/çaplı solid koheziv gruplardan oluşması ve plazmostoid, iğsi ve/veya kolumnar görünümde tümör hücreleri içermesi olduğunu saptadık. Tümör hücre sitoplazmasının eosinofilik-granüler görünümden köpüksü-berrak görünüme kayması daha çok Non-NEMK yönünde destekleyici idi. Eşlik eden peritümöral lenfositik infiltrasyon varsa, daha çok hafif düzeyde saptadık.

Anahtar Kelimeler : Nöroendokrin meme karsinomları, Non-nöroendokrin meme karsinomları, meme karsinomu