Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS308 - TRİPLE NEGATİF MEME KARSİNOMLARINDA SOX2, C-KİT, GLUT1 VE DOG1 EKSPRESYONU
Meme Patolojisi
Hayriye Ergin Akkoz1, Sultan Çiğdem Irkkan1
1Dr.abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 

Amaç:Meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen kanser olup kanser nedenli ölümlerin başta gelen nedenlerindendir.Triple negatif meme kanseri(TNMK);östrojen reseptörü,progesteron reseptörü ve cerbB2 negatiftir ve meme kanserlerinin en sıkıntı veren grubudur.Büyük boyut,daha kötü Nottingham prognostik indeks,daha fazla vasküler metastaz,uzak metastaz ve daha kötü sağkalım ile ilişkilidir.TNMK hormonal tedaviye yanıt vermemektedir.Bu nedenle bu hastalarda tedavinin yönelebileceği yeni hedeflerin belirlenmesi için çalışmalar devam etmektedir.Transkripsiyon faktörlerinden SOX2’yi kuvvetli eksprese eden meme tümörleri etmeyenlere kıyasla daha sık lenf nodu metastazı ve daha geniş tümör boyutu ile ilişkili bulunmuştur.CKİT protoonkogen mutasyonunun TNMK’lı tümörlerin %45’inde bulunduğu bildirilmiştir.Bu tümörlerde CKİT mutasyonu olasılığının aydınlatılması ve hedefe yönelik tedavide tirozin kinaz inhibitörlerinin kullanılma olasılığı heyecan vericidir.GLUT1 meme kanserinde yüksek nükleer grade,yüksek proliferatif aktivite ve agresif davranış ile ilişkili bulunmuştur.Meme kanserinin agresif subtiplerinde potansiyel bir terapötik hedef olabileceği ve daha ileri çalışmalar gerektiği bildirilmiştir.DOG

Gereç Yöntem:Çalışmamızda Ocak 2011-Nisan 2015 tarihleri arasında Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 226 TNMK’lı ve 237 TNMK olmayan İnvaziv Duktal Karsinom tanılı hastaların tümör içeren dokularında SOX2,CKİT,GLUT1 ve DOG1 immünohistokimya çalışması yapılmış olup immünohistokimyasal boyanma durumu ile klinikopatolojik parametreler arasındaki ilişki ve TNMK olmayan grup Lüminal A,Lüminal B ve HER2 altgruplara ayrılarak TNMK’lı grup ile karşılaştırılmıştır.

Bulgular:TN grupta SOX2 boyanması TN olmayan altgruplar ile kıyaslandığında TN grupta %5,4,Lüminal A grubunda %6,9,Lüminal B grubunda %21,2 ve HER2 grubunda %24 boyanma izlenmiştir.GLUT1 boyanması TN grupta %80,9,Lüminal A grubunda %49,3,Lüminal B’de %65,4 ve HER2’de %48'dir.DOG1 boyanması TN grupta %2,7,Lüminal A grubunda %17,1,Lüminal B’de %9,6 ve HER2’de %4'tür.CKİT boyanması TN grupta %6,9,Lüminal A grubunda %3,8,Lüminal B ve HER2 grupta boyanma izlenmemiştir.

Sonuç

SOX2 boyanması açısından TNMK ile TNMK olmayan grup arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır.GLUT1,c-KİT,DOG1 ekspresyonları iki grup arasında anlamlı farklılık bulunmuştur.TNMK olmayan 3 altgrup TNMK ile karşılaştırıldığında,TNMK grubunda,her 3 alt gruptan daha az SOX2 ekspresyonu görülmüş ve bu durum istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.TNMK’lı grupta GLUT1 ekspresyonu TNMK olmayan her 3 alt grup ile kıyaslandığında,istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde TNMK'lı grupta daha fazla ekspresyon saptanmıştır.TN grupta DOG1 boyanması TNMK olmayan her 3 alt grup ile kıyaslandığında,TNMK’lı grupta,her 3 alt gruptan daha az DOG1 ekspresyonu görülmüş ve bu durum istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.TN grup CKİT ekspresyonu TNMK olmayan 3 alt grup ile kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır.TNMK olmayan 3 alt grup kendi aralarında SOX2,GLUT1,CKİT ve DOG1 boyanması açısından karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunmamıştır.Tüm gruplarda tümör boyutu ile SOX2,GLUT1,CKİT ve DOG1 ekspresyon dereceleri arasında ilişki bulunmamıştır.SOX2 ekspresyonu ile Ki67,yaş,grade,DCIS,lokalizasyon,lenf nodu(LN) metastazı,lenfovasküler invazyon(LVİ) arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır.T evresi ile SOX2 boyanması ilişkisi istatistik olarak anlamlı kabul edilmiştir(p=0,052).GLUT1 boyanması ile Ki67 indeksi ve grade arasında anlamlı ilişki saptanırken,yaş,DCIS,lokalizasyon,T evresi,LVİ ve LN evresi arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır.CKİT ekspresyonu ile Ki67 proliferatif aktivite arasında anlamlı ilişki saptanmıştır ancak yaş, grade, DCIS, lokalizasyon,T evresi,LVİ ve LN evresi arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır.DOG1 boyanması ile Ki67 indeksi,grade,yaş,DCIS,lokalizasyon,T evresi,LVİ ve LN evresi arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler : Sox2, C-kit, Glut-1, Dog-1