Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS314 - PLEOMORFİK STROMAL DEV HÜCRELER İÇEREN BENİGN FİLLOİDES TÜMÖR
Meme Patolojisi
Ramazan Uçak1, Tuba Oğuzsoy1, Deniz Tunçel1, Canan Tanık1, Fevziye Kabukçuoğlu1
1Sbü Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Patoloji Anabilimdalı
 

GİRİŞ: Filloides tümör, ilk olarak 1979’da Rosen tarafından tanımlanmış, nadir görülen, tüm meme tümörlerinin %0,3-1’ini oluşturan bifazik tümörlerdir. Sitolojik atipi, stromal hipersellülerite, mitotik indeks, malign heterolog eleman varlığı ve infiltratif büyüme paterni kriterlerine göre benign-borderline-malign olmak üzere üçe ayrılır. Stromal multinükleer dev hücreler ise filloides tümörlerde nadiren görülür ve yoğunlaştığında patolog tarafından malignite ile karıştırılabilir.

OLGU: 45 yaşında kadın hasta, sol memede malign filloides tanısıyla konsülte edildi. Makroskopik olarak 5.5X5X2.5 cm boyutlarında düzgün sınırlı, frajil nitelikte lezyon olarak tariflenmiştir. Mikroskobik incelemede düzgün sınırlı, yer yer boşluklar içinde, yapraksı uzantılar halinde (leaf-like) izlenen lezyonda, iğsi sellüler stromada çoğunlukla subepitelyal yerleşimli geniş sitoplazmalı, çok sayıda-iri nükleollü dev hücreler ile iç epitelyal ve myoepitelyal hücre tabakası ile döşeli duktuslar görüldü. Mitoz sayısı 2/10 BBA olarak belirlendi. Stromal hücrelerde, atipik mitoz, nekroz, sitolojik atipi görülmedi. Malign heterolog eleman izlenmedi. İmmunohistokimyasal çalışmada dev hücreler ve stromal hücreler benzer formda boyanmış olup, Pan-CK(-), Vimentin (+), CD117(+), SMA (-),Desmin(-) görüldü. Ki67 % 1-2 oranında bulundu. Olgu tüm bu parametrelerle pleomorfik stromal dev hücreler içeren benign filloides tümör olarak değerlendirildi.

SONUÇ: Multinukleer dev hücre varlığı filloides tümörde nadir görülür. Histolojik derecelendirmede veya malignite riskine yönelik kriter olarak kabul edilmemektedir. Ancak tanı güçlüğü oluşturmakta ve malignite ile karıştırılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler : Meme, filloides tümör, stromal dev hücre