Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS320 - MEMENİN MULTİSENTRİK SOLİD PAPİLLER KARSİNOMU: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ
Meme Patolojisi
Sibel Bektaş1, Havva Ceren Ağcakoyunlu1, Özgecan Gündoğar1, Ayşenur İğdem1, Zeki Öner2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Gaziosmanpaşa Taksim Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Gaziosmanpaşa Taksim Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi
 

Giriş

Solid papiller karsinom tüm meme karsinomlarının %1’inden azını oluşturur. Genellikle ileri yaş kadınlarda görülür ve prognozu iyi seyirlidir. Bu olgu ile multisentrik solid papiller karsinomun klinik, histopatolojik, immünhistokimyasal özellikleri ve ayırıcı tanısı literatür bilgisi eşliğinde tartışıldı.

Olgu

Elli dokuz yaşında kadın hasta sol memede şişlik şikayetiyle genel cerrahi polikliniğe başvurdu. Meme ultrasonografisinde sol meme başına 2’şer cm uzaklıkta 11 mm ve 6 mm boyutlarında, düzensiz sınırlı iki adet lezyon tespit edildi. Tanısal amaçlı yapılan iğne biyopsisinin intraduktal papiller karsinom tanısı alması üzerine olguya mastektomi yapıldı. Memenin makroskopik incelemesinde faklı kadranlarda en büyüğü 1,7x1,5 cm, en küçüğü 0,9x0,6 cm boyutunda olan toplam 5 adet krem renkli nodüler kitle belirlendi. Bu kitlelerin histopatolojik değerlendirmesinde arada fibrovasküler korları seçilen oval şekilli solid neoplastik hücre adalarının oluşturduğu tümoral yapı gözlendi. Tüm odaklara uygulanan immünohistokimyasal çalışmada kromogranin, östrojen ve progesteron reseptörü ile pozitif reaksiyon izlenirken, synaptofizin ve Cerb-B2 ile reaksiyon izlenmedi. Ki-67 ile proliferasyon indeksi % 10 olarak belirlendi. Düz kas aktini, p63 ve sitokeratin 5/6 ile bazı adalar etrafında fokal kesintili reaksiyon izlenirken bazılarında gözlenmedi. Bu bulgular ile olguya multisentrik solid papiller karsinom tanısı verildi, histolojik grade 2 olarak değerlendirildi. Lenf nodu metastazı gözlenmedi. Tamoksifen tedavisi alan olgunun bir yıllık gözleminde herhangi bir komplikasyon gelişmedi.

Sonuç

Literatür taramasında daha önce bildirilmiş multisentrik solid papiller karsinom olgusuna rastlamadık. Olgumuz multisentrik olarak bildirilen ilk vakadır. Bu tümörlerin in situ ya da invaziv olarak sınıflandırılmasında hala belirsizlik vardır. Eşlik eden invaziv komponent sıklıkla nöroendokrin karsinom veya müsinöz karsinomdur. Lenf nodu metastazı, rekürrens ve uzak metastaz oranları çok düşüktür. İnvazyon alanının olmadığı solid papiller karsinomların sessiz klinik gidiş gösterdiği ve in situ karsinom olarak kabul edilmesi önerilmektedir. Doğru tedavi yaklaşımı açısından diğer in situ ve invaziv meme karsinomlarının ayırıcı tanısında solid papiller karsinom akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Solid, papiller karsinom, multisentrik, meme