Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS321 - RESİDÜEL PÜR FORMDA İNTRALENFATİK MEME KARSİNOMU.
Meme Patolojisi
Haldun Umudum1, Süleyman Özdemir2, Sacit Altuğ Keskin2
1Ufuk Üniversitesi Tıbbi Patoloji Ad
2Ufuk Üniversitesi Genel Cerrahi Ad
 

Giriş

Lokal ileri evre meme kanseri nedeniyle neoadjuvan kemoterapi alan hastaların çok az bir kısmında meme karsinomu yalnızca intravasküler alanlarda kalabilir. Bu durum "rezidüel, saf (pure) intralenfatik meme karsinomu" olarak isimlendirilir ve genellikle olumsuz bir prognozu gösterir.

Olgu sunumu: Ellibir yaşındaki kadın hastaya lokal ileri evre meme karsinomu nedeniyle neoadjuvan kemoterapi sonrası mastektomi ve aksiller diseksiyon yapıldı. Mastektomi materyalinde en geniş yerinde 11 mm olan tümör mevcuttu. Tümörün yalnızca %5’den daha az bir kısmı stroma içinde yer alırken, büyük çoğunluğu(%90'ından fazlası) tamamen primer tümörün bulunduğu yerdeki lenfatiklerin içinde bulunuyordu. Aksiller bölgede diseke edilen lenf nodlarının birinde metastaz vardı. Bu lenf nodu çevresindeki lenfatiklerin içinde tümör trombüsleri de izleniyordu. Olguyu, bu bulgular ile rezidüel saf formda intralenfatik karsinoma olarak yorumladık.

Yorum: Rezidüel pür intralenfatik karsinoma son zamanlarda tanımlanmış, az görülen bir lezyondur. Henüz AJCC el kitaplarında yer almamıştır. Bu patterne dikkat edilmesi henüz rehber dökümanlara girmemiş bu formun daha iyi tanınmasını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler : rezidüel saf intralenfatik meme karsinomu, neoadjuvan kemoterapi