Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS322 - MEME HAMARTOMU; 10 YILLIK DENEYİMİMİZ
Meme Patolojisi
Tangul Bulut Pınarcı1, Sevim Öztekin2, Selma Şengiz Erhan3, Ayşe Merter Arduçoğlu4, Tülay Keklik Temuçin5, İsa Kayhan6, Betül Çelik Erdoğan1
1Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği
2Antalya Patoloji Merkezi
3Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
4Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Kliniği
5Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi Patoloji Kliniği
6Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 

Giriş

Meme hamartomu yavaş büyüyen benign meme lezyonlarıdır.Görülme sıklığı %1’in altında olmakla birlikte mammografilerin yaygınlaşması ile rastlanma oranı artmaktadır.İyi sınırlı ve kapsüle görünüme sahip bu lezyonlar,değişen oranlarda benign epitelyal elemanlar ile düz kas fibrilleri,adipöz ve fibröz doku içerir. Bu çalışmada iki 3.basamak merkezin meme hamartomu deneyimini aktarmayı amaçladık.

Materyal-Metod:

SB Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve SB Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2006-2017 yılları arasında hamartom tanısı alan 32 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Hastaların tümü kadın olup; yaş ortalaması 42,93(19-65) idi.Hastaların tümü memelerinde ele gelen kitle şikayeti ile başvurdu.Lezyonların 18(%56.25) tanesi sol,14 (%43.75)tanesi sağ meme yerleşimli olup,belirgin bir kadran yerleşim yatkınlığı tesbit edilmedi.Lezyonların klinik ve demografik özellikleri tabloda özetlendi.USG bulgularına ulaşılan 13 hastadan üçünün ayrıca mammografik bulguları da mevcuttu. On hastaya “hamartom lehine” radyolojik ön tanısı verildi.Ondokuz hastanın radyolojik görüntüleme sonuçlarına ulaşılamadı. Lezyonların boyutları 1,8-12cm arasında olup, ortalama 5.18cm’di. Trucut biyopsi yapılan üç hasta dışında 29 hastaya eksizyonel biyopsi uygulandı. Hastalarda tek lezyon tariflenirken; bir hastada 2 nodüler lezyon mevcuttu. Makroskopik olarak lezyonların 26’sında kapsül izlendi. Kesit yüzeyleri sarı-beyaz, fibriller olarak izlenen lezyonların altısında ayrıca küçük kistik yapılar gözlendi.Mikroskopik inceleme sonucu adenozis(Resim-1), apokrin metaplazi ve fibrokistik değişiklikler ile karışık yağ dokusu ve fibrohyalinize stromal alanlar(Resim-2) gözlenen 32 olguya meme hamartomu tanısı verildi.

Tartışma/sonuç:

Meme hamartomu tespit edilen hastaların en sık başvuru şikayeti memede ağrısız kitledir.Lezyon iyi sınırlı ve yumuşak olup; normal meme dokusu ile aynı kıvamda olduğu için fizik muayenede ele gelmeyebilir. Ele geldiği durumlarda ise klinik olarak en sık fibroadenom ve filloides tümör ön tanısı ile eksize edilirler. İki 3.basamak hastanesinde, 10 yıllık süre içerisinde toplam 32 adet hamartom tanısı verilmiş olması, bu lezyonların diğer benign meme lezyonları adı altında raporlanmış olabileceğini düşündürmektedir.Ayrıca içerdikleri epitelyal komponentten nadir de olsa malignite gelişebilir. Bu nedenle kliniğin yanısıra radyolojik ve patolojik değerlendirmenin birlikteliği bu lezyonların tanınması için önemlidir.

Anahtar Kelimeler : Meme, Hamartom, Benign Meme Lezyonları