Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS326 - MEMENİN FİLLOİDES TÜMÖRÜ : 28 OLGULUK SERİMİZİN KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK ANALİZİ
Meme Patolojisi
Dudu Solakoğlu Kahraman1, Pınar Öksüz1, Gülden Diniz1, Mustafa Değirmenci2
1Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü,izmir
2Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği,izmir
 

Özet:

Giriş ve Amaç: Memenin filloides tümörü (FT), tüm primer meme neoplazmlarının %0.3-0.9’unu oluşturan, nadir görülen fibroepitelyal bir tümördür.Çalışmamızın amacı, hastanemizde FT tanısı almış hastaların klinikopatolojik özelliklerini değerlendirmektir.

Metod ve yöntemler: Ocak 2007-Ocak 2017 yılları arasında İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji bölümünde FT tanısı alan 28 olgunun preperatları tekrar gözden geçirildi. Hasta yaşı,tümörün lokalizasyonu,tümör boyutu, histomorfolojik olarak tümör tipi ve malign tipte homolog/heterolog komponent varlığı değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 39.7 (yaş aralığı:22-62) idi. Tümörler % 50 oranında sol memede, % 42.9 oranında sağ memede lokalizasyon göstermekteydi. Olguların 2’si (%7.1) ise bilateral idi. Tümörün ortalama çapı 7 cm. idi. 28 olgunun 21’i ( %75) benign FT , 1’i (%3.57) borderline FT ve 6’sı( %21.43) malign FT idi Tüm olgulara basit mastektomi ameliyatı yapıldı. Malign FT’lü olguların 2’sinde heterolog kondrosarkom komponent vardı. Malign olgulara cerrahi sonrası kemoterapi ve radyoterapi uygulandı. Bu hastalardan birinde 4 yıllık takip sonrasında akciğer ve torakal lenf nodu metastazı saptandı.

Sonuç

Filloides tümörler, nadir görülen fibroepitelyal meme tümörüdürler. Birçok farklı klinik gösterebilirler, bu yüzden memede kitle oluşturan, özellikle fibroadenom olmak üzere diğer meme hastalıklarıyla karışabilirler. Lokal rekürrens oranının fazlalığı ve malign potansiyelleri sebebiyle preoperatif tanı ve dikkatli yönetim önemlidir. Hastalarda erken tanı ve uzak metastaz öncesi rezeksiyon en önemli yaklaşımdır. Doğru cerrahinin planlanması için de preoperatif patolojik tanı çok önemlidir. Bu çalışma ile 10 yıllık bir süreçte meme FT serimizi sunarak, çok nadir görülen bir meme tümör tipi olduğuna dikkat çekmek istedik.

Anahtar Kelimeler : Meme, Filloides tümör, Benign, Borderline, Malign