Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS333 - OLGU SUNUMU: İNSİTU DUKTAL KARSİNOMA VE MALİGN FİLLOİDES TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ
Meme Patolojisi
Mine Özşen1, Şahsine Tolunay1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Bursa.
 

Giriş

Filloides tümörler; tüm primer meme tümörlerinin %1'den daha azını, tüm fibroepitelyal meme tümörlerinin ise %2-3'ünü oluşturan nadir tümörlerdir.

İlk kez 1838 yılında Johannes Müller tarafından kistosarkom filloides olarak isimlendirilen bifazik karakterdeki bu tümörler, çeşitli histopatolojik özellikler baz alınarak benign, borderline ve malign olmak üzere üç gruba ayrılır.

Filloides tümörler genellikle benign karakterdedir ancak malign transformasyonda gösterebilir. Malign transformasyon sıklıkla stromal komponentte görülmekle birlikte nadir olarak epitelyal komponentte malign karakter kazanabilir.Literatürde insitu lobüler karsinoma,insitu duktal karsinoma, invaziv lobüler karsinoma, invaziv duktal karsinoma, infiltratif karsinoma ve skuamöz hücreli karsinoma gelişen nadir filloides tümör olguları bildirilmiştir.

Olgu

39 yaşında kadın hasta, 15 gündür devam eden sol memede şişlik şikayeti ile hastanemiz meme cerrahi polikliniğine başvurmuştur.Yapılan fizik muayene ve radyolojik tetkikler doğrultusunda, sol memede saat 5 hizasında, meme başına 1 cm uzaklıkta, 6x3,5 cm çapında, düzgün sınırlı, solid yapıda nodüler lezyon tespit edilmiştir.

Fibroadenoma ön tanısı ile trucut biyopsi yapılan hastanın histopatolojik değerlendirme sonucu fibroepitelyal lezyon olarak raporlanması üzerine olguya operasyon planlanmıştır.

Patoloji laboratuarımıza gönderilen materyalin makroskobik değerlendirmesinde; 8,5x6,3x5,3 cm boyutlarında, gri beyaz renkte, solid yapıda, nispeten düzgün sınırlı tümöral lezyon saptandı.

Hazırlanan kesitlerin histopatolojik incelemesinde; bifazik karakterde, infiltratif sınırlı tümöral lezyon izlendi. Stromal aşırı çoğalma gözlenen tümörde, orta derecede selüler stroma ve stromal hücrelerde orta derecede nükleer pleomorfizm gözlendi. Glandüler komponentte, fokal bir alanda hücre proliferasyonu ve kribriformite dikkati çekti. Stromal komponentte 10 büyük büyütme alanında 10 adet mitoz sayılırken, proliferasyon gözlenen epitelyal komponentte de mitoz sayısının arttığı izlendi.

Yapılan histopatolojik ve immünohistokimyasal incelemeler doğrultusunda olguya malign filloides tümör ve insitu duktal karsinoma tanısı verildi.

Sonuç

Filloides tümörler, stromal selülarite ve benign glandüler elemanlardan oluşan bifazik tümörlerdir.

Genç erişkin ve adolesanlarda da tespit edilebilen bu tümörlerin median görülme yaşı 45'tir.

Filloides tümör tanısı; histopatolojik değerlendirmeye dayanmaktadır. Tümör sınırı,stromal selülarite, stromal hücre atipisi, stromal mitotik aktivitesi, stromada aşırı büyüme ve malign heterolog elemanların bulunmasına göre tümör sınıflandırması yapılır. Epitelyal komponent, genellikle benign özellikler göstermesine rağmen malign transformasyonda gösterebileceği akılda tutulmalıdır.

Bizim olgumuz insitu duktal karsinoma ile malign filloides tümör birlikteliği olarak sunulmaya değer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler : Filloides tümör, İnsitu duktal karsinoma, Malign filloid tümör