Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS378 - İNTRAABDOMİNAL YERLEŞİMLİ MİDE KOMŞULUĞUNDA BRONKOJENİK KİST; OLGU SUNUMU
Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi
Düriye Betül Yılmaz1, Muhittin Yaprak2, İrem Hicran Özbudak1, Güzide Ayşe Ocak1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 

Giriş

Bronkojenik kistler (BK), primitif foregutdan kaynaklanan, trakeabronşial ağacın anormal tomurcuklanması sonucu gelişen, seyrek görülen, konjenital anomalilerdir. Çoğunlukla mediastende (üçte ikisi), akciğer parankimi içinde, çok nadiren de abdominal, cilt altı gibi mediasten dışı alanlarda yerleşim gösterirler. Genellikle asemptomatik lezyonlardır. Semptom varlığı tedavi endikasyonu oluşturur.

Olgu

Son iki aydır 10 kg kilo kaybı şikayeti ile başvuran 52 yaşındaki erkek hastanın fizik muayenesinde karaciğer kot altında sert kıvamlı kitle saptanmıştır. Abdominal BT görüntülemesinde sol hipokondriumda mide fundusuna bası yapan, sol subdiafragmatik bölgeye uzanan, duvarında yer yer kalsifikasyonlar içeren kalın cidarlı, multilokule kistik kitle izlenmiş, GIST ve gastrik dublikasyon kisti ön tanılarıyla laparotomi yapılmıştır. Histopatolojik incelemelerde silyalı, psödostrafiye kolumnar epitelle döşeli, duvarında bir alanda matür kıkırdak dokusu ve kalsifikasyon izlenen kist, bronkojenik kist ile uyumlu bulundu.

Sonuç

Bronkojenik kistler foregut orjinli, mediastinal, perikardial ve intrapulmoner yerleşimli konjenital lezyonlardır. İntraabdominal bronkojenik kistler nadir olup, literatürde olgu sunuları şeklinde bulunmakta, atipik yerleşimleri nedeniyle GIST, matür teratom, dublikasyon kisti gibi lezyonlarla klinik ve radyolojik olarak karışabilmektedir. Bronkojenik kist olguları konjenital olmalarına rağmen sıklıkla asemptomatik oldukları için erişkin yaş grubunda tanı alır. Lokalizasyon, kitle etkisi ve sekonder kist enfeksiyonuna bağlı semptom verebilirler. Benign olmalarına rağmen ayırıcı tanılarının yapılabilmesi ve komplikasyon gelişiminin engellenebilmesi için cerrahi eksizyon gereklidir.

Çalışmamızda, yetişkin bir hastada, semptom veren, nadir bir lokalizasyonda; intraabdominal yerleşimli, GIST ile karışan bir bronkojenik kist olgusunu sunmayı amaçladık

Anahtar Kelimeler : bronkojenik kist, intraabdominal, yetişkin