Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS435 - KONVANSİYONEL PAPANİCOLAOU SMEAR VE SIVI BAZLI SERVİKAL SİTOLOJİK SMEAR: KURUM ÇALIŞMASI
Sitopatoloji
Ceyhan Uğurluoğlu1, Sümeyye Nur Bayram1, Pınar Karabağlı1
1Selçuk Üniversitesi
 

Amaç: Bu çalışmada Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 01.01.2013-01.08.2017 tarihleri arasında başvuran kadınlardan çeşitli sebeplerle alınan servikovajinal smear sonuçlarının, konvansiyonel ve sıvı bazlı yönteme göre sitolojik tanıları arasındaki oransal farkın değerlendirilmesi amaçlandı.

Materyal ve Yöntem: Belirtilen tarihler arasında başvuran hastaların preparatları Bethesda 2014 sınıflamasına göre retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş ve tanıları kayıt edildi. Hastalar, konvansiyonel yöntem kullanılan tarih aralığı ve sıvı bazlı yöntem kullanılan tarih aralığı olmak üzere ikiye ayrıldı.

Bulgular: Toplam 2276 hasta kaydedildi. Hastaların 1508 inde konvansiyonel yöntem 768 inde sıvı bazlı yöntem kullanıldığı görüldü.

Konvansiyonel yöntem kullanılan dönemde (01.01.2013-21.11.2016) hastaların tanılarının; %4.5 : Yetersiz sitoloji, %4.9: Morfolojik olarak kandida ile uyumlu organizmalar, %0,4: Low-grade skuamöz intraepitelyal lezyon (LSIL) " HPV veya hafif displazi veya CIN 1", %4.2:Önemi belirsiz atipik skuamöz hücreler(ASC-US), %0,1:High grade skuamöz intraepitelyal lezyon(HSIL) "Orta ve şiddetli displazi:CIS;CIN 2,CIN3"

Sıvı bazlı yöntem kullanılan dönemde (21.11.2016-01.08.2017) hastaların tanılarının; %0.4:Yetersiz materyal, %0,8:Morfolojik olarak kandida ile uyumlu organizmalar, %1.6:Düşük dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon (LSIL) "HPV veya hafif displazi veya CIN 1" , %0,6: Önemi belirsiz atipik skuamöz hücreler (ASC-US) , %0,3: Yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon(HSIL) "Orta ve şiddetli displazi:CIS;CIN 2,CIN3" olduğu tespit edildi.

Sonuç

Bu çalışmamızın sonucunda sıvı bazlı yöntem kullanılan döneme geçiş sonrasında;yetersiz olarak değerlendirilen servikovajinal smear,tesbit edilen Kandida enfeksiyonu,önemi belirsiz atipik skuamöz hücreler (ASC-US)’ in oranlarında azalma; düşük dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon(LSIL),yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon(HSIL)’ların oranlarında artma olduğu dikkati çekti.

Anahtar Kelimeler : Bethesda, papanicolaou, sıvı bazlı, smear