Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS444 - SERÖZ EFÜZYON SİTOLOJİSİNDE KONVANSİYONEL SİTOLOJİ VE SIVI BAZLI SİTOLOJİ (THİNPREP) YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sitopatoloji
Ertuğrul Oruç1, Hale Demir2, Nesrin Uygun2
1Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Patoloji Bölümü, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Ad., İstanbul
 

Amaç: Seröz efüzyon (SE) sitolojisinde esas amaç, eğer varsa, sıvıdaki malign hücreleri tespit etmektir. Bu amaca ulaşmadaki önemli faktörlerden biri, sıvıdan değerlendirmeye uygun kaliteli preparat elde etmektir.
SE’ların sitopatolojik değerlendirmesi için farklı yöntemlerle preparat hazırlanabilmektedir. Bu çalışmada amaç, konvansiyonel yöntemle kıyaslayarak ThinPrep (TP) sıvı bazlı sitoloji (SBS) yöntemiyle preparat hazırlamadaki olumlu ve olumsuz faktörleri ortaya koymak ve yöntemi geliştirmenin yollarını araştırmaktı.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya alınan 250 adet SE materyalinden TP-SBS ve konvansiyonel sitoloji (KS) yöntemleriyle yaymalar; plazma-trombin ve konvansiyonel yöntemler kullanılarak hücre blokları hazırlandı. TP-SBS preparatları hazırlanırken tanımlanmış yöntemle beklediğimiz kaliteye ulaşılamayınca işlemin her basamağının teknik ayrıntıları yakından takip edildi ve preparat kalitesi olabildiğince yükseltilmeye çalışıldı. Benign ve malign olarak 2 kategoriye ayrılan olgulara ait tüm preparatlar, sitomorfolojik özellikleri ve teknik ayrıntıları açısından belirlenen parametreler çerçevesinde kıyaslamalı olarak ışık mikroskobunda değerlendirildi. Bulguların istatistiksel analizinde, gereksinime göre seçilen testler için SPSS 21.0 istatistik paket programı kullanıldı.
Bulgular: Benign ve malign efüzyonların sitomorfolojik özelliklerinin ayrıntılı değerlendirilmesinde klasik literatürde tanımlananlar dışında dikkat çeken bulgu saptanmadı.
TP-SBS ve KS yöntemleri teknik ayrıntıları açısından kıyaslandığında, hem benign, hem malign efüzyonlarda, başta çekirdek morfolojisi olmak üzere, hücrelerin sitomorfolojik özelliklerini ve sıvıdaki hücre kompozisyonunu çok iyi yansıtmaları açısından TP preparatlarının belirgin şekilde iyi oldukları görüldü.
Kaliteli TP preparatı hazırlamada, yıkama aşamasında titizlikle çalışılmasının ve TP PreservCyt solüsyonuna, kontrollü olarak, olabildiğince çok materyal aktarılmasının önemli olduğu belirlendi (p=0,011 ve p=0,000).
Sitomorfolojik özellikleri iyi yansıtan TP preparatları hazırlandığında, özellikle KS ile değerlendirme güçlüğü yaşanan durumlarda, TP-SBS yönteminin sitopatolojik değerlendirmeye ekstra katkı sağladığı saptandı (p=0,000).

Sonuç

Tanımlanan yöntem çerçevesinde titiz bir çalışma ile elde edilen kaliteli TP preparatları, sitopatolojik değerlendirmeye ekstra katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler : Seröz efüzyon, ThinPrep, sıvı bazlı sitoloji, konvansiyonel sitoloji, hücre bloğu