Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS467 - TESTİSTE EOZİNOFİLİK ANGİOLENFOİD HİPERPLAZİ (KİMURA HASTALIĞI) : OLGU SUNUMU
Üropatoloji
Gözde Koca Yılmaz1, Gülşah Ünay1, Betül Ünal1, Cumhur İbrahim Başsorgun1, Ahmet Danışman2
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ,tıbbi Patoloji Anabilimdalı
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi , Üroloji Anabilimdalı
 

Giriş

Eozinofilik angiolenfoid hiperplazi (kimura hastalığı ) nadir görülen benign bir tümördür.En sık baş boyunda görülür.Baş boyunda en sık alın , kulak arkası , skalpte izlenir.Vulva ,penis ,orbital doku ,meme ,göğüs,oral mukozada da görüldüğü bildirilmiştir.Lezyon ort.1 cm çapında 10 cm e kadar olabilen kırmızı papül veya plak şeklindedir.Ağrılı kaşıntılı olabilir.Sıklıkla kadınlarda 20-50 yaş arası izlenir.Olgu nadir görüldüğü için ve alışılmadık bir lokalizasyonda görüldüğü için sunulmuştur.

Olgu

Olgumuz 41 yaşında son 4-5 yıldır sol testiste ağrı ve sertlik şikayeti olan bir erkek hastadır.Ultrasonografide sol testis superior kesimde 25x15 mm boyutlu hipoekoik içerisinden vasküler sinyal alınan solid lezyon izlenmiştir.Makroskopik olarak testis üst polde yerleşmiş 2,5x2,5x1,7 cm boyutlarında düzenli sınırlı ,elastik kıvamlı , kahverenkte kitle izlendi.Kitle kapsülü aşmamış görünümdeydi.Mikroskopik olarak , testis dokusu içinde kapsüllü , şişkin endoteliyal hücrelerle döşeli damar proliferasyonu , germinal merkezleri reaktif lenfoid foliküller ve yoğun eozinofil infiltrasyonu izlendi.İmmunohistokimyasal olarak uygulanan CD31 ve CD34 ile endoteliyal hücrelerde pozitif boyanma izlendi.CD10 , CD43 , CD23 ,CD20 ,CD5 ,bcl-2 , C-kit , ER ,PR ile boyanma izlenmedi.Bu bulgular ile olgu eozinofilik angiolenfoid hiperplazi (kimura hastalığı ) olarak değerlendirildi.

Sonuç

Eozinofilik angiolenfoid hiperplazi en sık dermis , subkutanöz doku ve muköz membranlarda görülmesine rağmen çizgili kas, tükrük bezi , kemik , orbita ve spermatik kordda da izlenmiştir. Ayırıcı tanıda angiosarkom ,pyojenik granulom ,kaposi sarkomu ve epiteloid hemanjioendotelyoma düşünülmelidir.Bu olgu nadir görülmesi ve beklenmedik bir lokalizasyonda görülmesi sebebiyle litaratür eşliğinde , ayırıcı tanıları , klinikopatolojik özellikleri açısından tartışılmıştır

Anahtar Kelimeler : testis,eozinofil,vasküler proliferasyon