Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS481 - TESTİSTE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM METASTAZI: OLGU SUNUMU
Üropatoloji
Zeynep Türkmen Usta1, Sevdegül Mungan1, Mustafa Emre Ercin1, Şafak Ersöz1, İsmail Saygın1, Gizem Teoman1
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
 

Giriş

Renal hücreli karsinom (RCC) böbreklerin en sık görülen malignitesidir. Ancak metastaz yolakları tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu nedenle şaşırtıcı lokalizasyonlara nadir metastazlar yapabilir.

Olgu

58 yaşında erkek hasta, 2006 yılında sol böbrekte kitle nedeni ile opere olmuş ve şeffaf hücreli RCC tanısı almıştır. 2017 yılı tarihli tüm abdomen BT ile sağ böbrek, sağ surrenal bezde metastatik lezyonlar yanısıra skrotal ultrason ile sol testiste orta polde 2 cm, 5x4mm ve alt polde 8x7mm boyutunda 3 adet heterojen ekolu lezyon izlenmiştir. Makroskopik incelemede testis parankiminde gri-beyaz renkli, solid kıvamlı en büyüğü 2 cm, en küçüğü 5mm çaplı 3 adet lezyon izlenmiştir. Mikroskopik incelemede neoplastik hücrelerin şeffaf sitoplazmaları ve monoton küçük çaplı çekirdeklere sahip olması dikkati çekmiştir. Yapılan immunhistokimyasal çalışmada neoplastik hücreler PAX8 (+), RCC (+), CD10 (+), EMA (+), vimentin (+) sonuç vermiştir. Olgu şeffaf hücreli RCC’nin testis metastazı olarak raporlanmıştır.

Sonuç

Şeffaf hücreli RCC rutin patoloji pratiğimizde sıkça karşılaştığımız böbrek malignitesidir. Ancak testis gibi beklenmedik yerlere nadir metastazlarının olabileceğini hatırlatmak amacı ile olgumuzu poster bildiri olarak sunmaya uygun bulduk.

Anahtar Kelimeler : Testis, renal hücreli karsinom