Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS486 - MESANE TÜMÖRLERİNDE NEKROZ VARLIĞI İLE İNVAZYON DERİNLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Üropatoloji
Gözde Kır1, Tuçe Söylemez1, Cumhur Selçuk Topal3, Rabia Burçin Girgin1, Asıf Yıldırım2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü
3Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
 

AMAÇ

Bu çalışmada; transüretral rezeksiyon ( TUR ) materyalinde nekroz varlığının kas invazyonunu maskelediğini ve kas invazyonu ile nekroz arasındaki ilişkiyi göstermeyi amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEM

Ocak 2008 – Haziran 2017 yılları arasında, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarı’nda mesane transüretral rezeksiyon ( TUR ) materyaline kas invazyonu mevcut olmayan high grade ürotelyal karsinom tanısı almış ve ardından radikal sistektomi yapılmış toplam 54 olgu çalışmaya alınmıştır. Grup 1 olarak adlandırdığımız vakaların 31’i TUR materyalinde evre pTa ve pT1 denip sistektomi materyalinde en az pT2 çıkan olgular ,Grup 2 ise bizim kontrol grubumuzu oluşturmakta olup vakaların 23’ü TUR materyalinde evre pTa ve pT1 denip sistektomi materyalinde evre pT0 , pTa ve pT1 olan olgulardır. Grup 1 ve Grup 2’ de nekroz sıklığı değerlendirildi.

BULGULAR

TUR materyalinde kas invazyonu olmayıp radikal sistektomi materyalinde kas invazyonu izlenen vakalar (Grup 1) ile hem TUR materyalinde hem de radikal sistektomi materyalinde kas invazyonu olmayan vakalar (Grup 2) arasında nekroz oranları arasındaki farkı araştırdık. Grup 1’de 17 adet vakada nekroz yoktu (%54.8), 14 vakada (%45.2) nekroz vardı. Grup 2’de ise 19 adet vakada (%82.6) nekroz yokken 4 adet vakada (%17.4) nekroz saptandı. (p=0,065)

SONUÇ

Çalışmamızda radikal sistektomi materyalinde kas invazyonu olan daha ileri evre vakalarda, kas invazyonu olmayan vakalara göre daha fazla nekroz izlendiğini gördük. Kas invazyonu ile nekroz arasındaki ilişkiyi ve TUR materyalinde nekroz varlığının kas invazyonunu maskelediğini göstermeyi hedefledik fakat vaka sayımızın az olması nedeniyle istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı.

Anahtar Kelimeler : nekroz, kas invazyonu , mesane tümörü