Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS487 - TESTİSİN UNDİFERANSİYE SEKS KORD STROMAL TÜMÖRÜ
Üropatoloji
Zeynep Bayramoğlu1, Betül Ünal1, Cumhur İbrahim Başsorgun1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 

GİRİŞ

Testisin tümörleri az görülmekle birlikte, genç erkeklerde en sık görülen malignitedir. Testis tümörleri erkeklerdeki tüm malignitelerin %1-2’sini oluşturmaktadır, ürogenital sistem malignitelerin ise %13-23’ünü oluşturmaktadır. Hastalar genellikle testiste unilateral, ağrısız şişlik ile başvurmaktadır. Testis tümörleri gelişmiş ülkelerde daha sık görülmekte ve insidansı her geçen gün artmaktadır. Testisin seks kord stromal tümörleri tüm testis neoplazmlarının %2-5’ini oluşturur.

OLGU SUNUMU

28 yaşında erkek hasta sol testiste şişlik şikayeti ile dış merkeze başvurmuştur. Dış merkezde hastaya sol inguinal orşiektomi yapılmış ve preperatları tarafımıza konsülte edilmiştir. Hastanın özgeçmişinde 15 paket/yıl sigara öyküsü vardır. Hastanın bilinen başka bir hastalığı yoktur. Hastanın soygeçmişinde annesinin endometriyum karsinomu olduğu öğrenilmiştir. Mikroskopik incelemedeiğsi nüveli, dar sitoplazmalı hücrelerden oluşan stromada oval yuvarlak,yer yer küçük nükleollü, eosinofilik dar sitoplazmalı,hücrelerin oluşturduğuküçük solid adalar ve kord yapılarından oluşan tümör izlendi. Yer hemorajik ve nekrotik alanlar tümöre eşlik etmekteydi. İncelenen kesitlerde cerrahi sınırda tümör izlenmedi. Tunika albugunea ve tunika vajinalis invazyonu izlenmedi. Epididim ve rete testis invazyonu izlenmedi. Lenfovasküler invazyon görülmedi. Milimetre karede 3 mitotik figür görülmüştür. Yapılan immünohistokimyasal çalışmalarda vimentin ile pozitif; CK8/18, CD99, ALK-1, PLAP, CD30, Beta-HCG, Desmin, PanCK, Myo-D1, Myogenin ve Aktin ile negatif reaksiyon vardır. Olguya bu bulgular eşliğinde undiferansiye seks kord stromal tümör tanısı koyulmuştur. Hastanın pre-opereratif Beta-HCG ve AFP sonuçlarına ulaşılamamıştır. Hastanın post-opereratif Beta-HCG ve AFP düzeyleri normaldir.

TARTIŞMA

Testisin seks kord stromal tümörleri tüm testis neoplazmlarının %2-5’ini oluşturur. Testisin Leyding hücreli tümörleri, en sık görülen seks kord stromal tümör olup Sertoli hücreli tümörlerinden 3 kat daha sık görülür. Undiferansiye seks kord stromal tümörler çok nadir görülürler. Seks kord stromal tümörlerin %10’u maligndir. Malignite kriterleri tümör çapının 5 cm’den büyük olması, nekroz, lenfatik veya vasküler invazyon, nükleer atipi ve yüksek mitotoik indeks olarak özetlenebilir. Seks kord stromal tümörler endokrinolojik açıdan aktif tümörler olup testosteron ve östrojen salgılayabilirler. Çocuk hastaların %10’unda aşırı steroid hormonu üretimine bağlı erken puberte görülebilir. Olgunun tanı zorluğu ve seyrek görülmesi nedeniyle sunulmaya değer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler : testis, seks kord stromal tümör, undiferansiye