Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS495 - RENAL HİDATİK KİST
Üropatoloji
Veli Nasirov1, Cuma Aytekin2, Yasemin Yuyucu Karabulut1, Erdem Akbay2
1Mersin Universitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı
2Mersin Universitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
 

Giriş

Hidatik kist hastalığının etkeni Echinoccoccus Granulosusdur. Parazitin esas konağı köpekgiller olup insan ara konaktır . Oral yolla alınmış larvalar kan ve lenf damarları vasıtasıyla değişik organlara yayılabilir. En sık tutulan organlar karaciğer ve akciğerdir. Renal tutulum oldukça nadir olup yaklaşık %2 oranında görülür.

Olgu sunumu

Olgumuz 20 yaşında sağ yanda kitle ve ağrı şikayetleri ile baş vuran kadın hastadır. Radyolojik incelemede kist hidatik olarak değerlendirilen olgudan 1800gr ağırlığında 18x12x12 cm boyutlarında sağ nefrektomi materyali gönderilmiştir. Nefrektomi materyalinin makroskobik incelemesinde büyük oranda kistik özellikte olduğu saptandı. Kesi yapıldığında sarı renkli sıvı ve kız veziküllerle birlikte lamellar membran izlendi. Böbrek parankiminin tama yakını atrofik görünümde saptandı.

Sonuç

Viseral organlar başta olmak üzere olağan dışı lokalizasyonlardakı hidatik kistler basit kist görünümü ile ciddi tanısal problem yaratabilmektedir. Hastalık aynı zamanda benign ve malign tümörleri , tek ve multiple metastazları , apseleri , ampiyemleri, enfarktüsleri ve diğer lezyonları taklit edebilir. Kist hidatik tanısında radyolojik görüntüleme ile serolojik testler in birlikte kullanılması büyük oranda tanısal önem taşımaktadır. Serolojik testlerin pozitifliği tanıyı doğrularken negatif olması hastalığı ekarte ettirmez.

Anahtar Kelimeler : Hidatik Kist , Böbrek, Echinoccoccus Granulosus