Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS042 - MORULER FORM ENDOMETRİAL SKUAMÖZ METAPLAZİ OLGUSU
Jinekopatoloji
Şenay Yıldırım1, Hülya Tosun Yıldırım1, Canan Sadullahoğlu1, Burak Karadağ2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği
 

GİRİŞ: Skuamöz differansiasyon ve morular metaplazi endometrial epitelyal metaplazilerin en sık rastlanılan tipleridir. Skuamöz differansiasyon alanları hücre mebranı belirgin, aralarında intersellüler köprüleşme olan hücrelerden oluşan kümeleşmeledir. Morular metaplazi ise onun aksine hücre sınırları belli olmayan yuvarlak-ovoid-iğsi şekilli nukleusa sahip sinsisyal kordonlardan yada yuvarlak agregatlarla karakterizedir. Moruler form skuamöz metaplazi sıklıkla premenopozal kadınlarda görülür ve endometrial hiperplazilere yada uterin endometrioid adenokarsinomlara eşlik edebilir. Bu alanlar yanlışlıkla tümörün solid odakları olarak yorumlanıp tümörün derecesinin yükseltilmesine neden olabilir.

OLGU: Olgumuz 40 yaşında bayan hasta olup aşırı kanama şikayeti ile başvurmuştur. Yapılan ultrasonografik incelemede endometrium kalınlığı 14mm ölçülmüş olup uterin adneksler normal görünümdedir. Küretaj materyalinden hazırlanan kesitlerde 1 mm’den büyük bir odakta çevre glandüler yapılardan farklı boyut ve şekilde olan, sırt sırta vermiş, nükleer atipik değişiklikler gösteren epitel ile döşeli glandlar izlenmiştir (Endometrial İntraepitelyal Neoplazi (EİN) odağı). Bu glandlarda immünohistokimyasal Kİ 67 ve P63 boyaları kuvvetli nükleer pozitiflik göstermektedir. Çevre endometrium alanlarında ise gland/stroma oranı artmış, tek tabakalı kübik epitelle döşeli glandlar izlenmiştir. Bu glandların çoğunda intraglandüler moruller oluşturan skuamöz metaplazi varlığı dikkati çekmiştir. Moruler yapılarda immünohistokimyasal P16, Beta katenin, CDX2, P63 boyaları ile nükleer pozitiflik; HMWK boyası ile sitoplazmik pozitiflik izlenmiştir.

SONUÇ: EİN’lerin çoğunda ve adenokarsinomların %25’inde moruler form endometriyal skuamöz metaplazi izlenebileceği bildirildiğinden bu konuyu vurgulamak adına olgumuzu sunmaya değer buluyoruz.

Anahtar Kelimeler : endometrium, metaplazi, morula