Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS527 - İSKEMİK BARSAK NEDENİ LENFOMA
Hematopatoloji
Z. Merve Yaşaran Benk1, Kübra Ekşi1, Reyhan Tansel1, Özlem Tanas Işıkçı1, Sema Hücümenoğlu1
1Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği
 

Giriş

İntravasküler büyük B hücreli lenfoma; nadir görülen ekstranodal matür B hücreli bir lenfomadır. Küçük-orta çaplı damarların, özellikle kapillerlerin lümenlerinde, lenfositlerin malign proliferasyonu ile karakterizedir. Orta- ileri yaşlarda görülür ve agresif seyirlidir. Bütün organlar tutulabilir ama en sık deri ve santral sinir sistemindeki vasküler yapılar etkilenir. Burada nadir görülen; ince barsak yerleşimli intravasküler büyük B hücreli Lenfoma olgusu sunulmuştur.

Olgu

62 yaşında erkek hasta karın ağrısı şikayetiyle hastanemize başvurmuştur. Hastanın batın USG’sinde intestinal anslarda dilatasyon, aperistaltizm ve barsak ansları arasında serbest mayi görülmüştür. İleus ön tanısıyla operasyona alınan hastaya, ince barsak rezeksiyonu ve omentektomi yapılmıştır. Makroskopik olarak; bir alanda barsak duvarının oldukça düzensiz görünümde olduğu ve bu alandan sonra belirgin duvar incelmesi olduğu izlenmiştir. Barsak mukozasına ait kesitlerin mikroskopik incelemesinde; vasküler boşlukları dolduran, belirgin nükleol içeren, veziküler çekirdekli atipik görünümde lenfoid hücreler izlenmiştir. Bu hücreler CD79a ve MUM-1 ile diffüz, CD20 ile fokal pozitiftir. CD3, CD5, CD10, Bcl-2, Tdt, EBV, CD30 ve ALK negatiftir. CD31 ve D2-40 ile atipik lenfoid hücrelerin lenfovasküler boşluklar içinde olduğu görülmüştür. Ki-67 proliferasyon indeksi %90 civarındadır. Bu bulgularla "İntravasküler Büyük B Hücreli Lenfoma" tanısı konmuştur.

Sonuç

İntravasküler lenfoma, matür B hücreli neoplazilerin içinde yer alan, nadir görülen bir lenfoma türüdür. Tüm lenfomaların %1’inden azını oluşturur. Lenfoid hücrelerin neoplastik özellik kazanarak küçük-orta çaplı damarların lümenlerinde prolifere olması sonucu gelişir. Genellikle B hücre kökenli olsa da nadiren T hücre orjinli de olabilir. Klinik bulgular non-spesifiktir ve %80-90 mortal seyreder. Primer olarak gastrointestinal sistem tutulumu ile ortaya çıkan intravasküler lenfoma, literatürde nadir bildirilmiştir. Bu nedenle olgu sunulmaya değer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler : İntravasküler Lenfoma, Büyük B Hücreli