Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS578 - KOLESİSTEKTOMİ MATERYALLERİNDE İNSİDENTAL SAFRA KESESİ KANSERİNİN RİSK YÖNETİMİ
Hepatobilier ve Pankreas Patoloji
Fahriye Kılınç1, Uğur Gülper1, Pembe Oltulu1, Sıddıka Fındık1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 

Amaç:

Safra kesesi kanseri nadir fakat agresif seyirli bir malignitedir. Kötü prognozludur ve çoğunluğu benign hastalıklar nedeniyle yapılan kolesistektomilerin histopatolojik incelemelerinde insidental olarak saptanır. Günümüzde laparoskopik kolesistektominin efektif kullanımıyla erken evrede tespit edilen olgu sayısı artmaktadır. Biz, bölümümüze gönderilen kolesistektomi materyallerinde kanserle karşılaşma oranını ve kanser dışındaki tanıların dağılımını değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Retrospektif olarak; 2016-2017 yıllarında patoloji laboratuvarına gönderilen ve rutin incelenen kolesistektomi materyallerinin sonuçlarını değerlendirdik.

Bulgular:

Toplam 1000 kolesistektomi materyalini çalışmaya aldık. Malignite mevcut olan 7 hastadan 2’si insidental tespit edilmiş olup kolelitiazis ön tanısıyla laparoskopik kolesistektomi yapılmıştı, bunlardan 1’inde primer odak safra kesesiydi, diğeri kolon adenokarsinom infiltrasyonuyla uyumluydu. Primer karsinomlu hasta 62 yaşında kadındı, tümör fundusta 4,5 cm çaplı ülsere sert alandaydı, ayrıca safra taşları mevcuttu. Diğer olguların büyük oranında(%90’dan fazlasında) kronik veya kronik-aktif kolesistit, düşük oranda akut kolesistit vardı. Olguların 2(%0,2)’sinde gastrik heterotopi, 1(%0,1)’inde tübüler adenom, 1(%0,1)’inde tübülovillöz adenom, 4(%0,4)’ünde adenomyom/adenomyomatozis, 1(%0,1)’inde leiomyom, 6(%0,6)’sında polip bulunmaktaydı.

Sonuç

Safra kesesi kanseri kolelitiazisle benzer klinik bulgular verebilir. Olguların yarıdan fazlasında safra taşı eşlik eder. Çeşitli çalışmalarda safra taşları sebebiyle uzun süreli kronik inflamasyonla ilişkisi araştırılmaktadır. Cerrahi sırasında ve/veya patolojik incelemede en sık bulgu, malignite için spesifik olmayan safra kesesi duvarında kalınlaşma veya inflamasyon, daha az oranda perforasyon, fistülasyon, nekroz, nadiren tümör kitlesinin görülmesidir. En yaygın formu infiltratif, ikinci sıklıkta papillerdir. En sık fundus ve boyun, yaklaşık %20 lateral duvarlar tutulur. Benign bir hastalık ön tanısıyla yapılan kolesistektomi materyallerinde kanserle karşılaşma riski %0,19-3,3 bildirilmiştir. Bazı çalışmalarda maliyet, zaman ve personel tasarrufu açısından tüm kolesistektomi materyallerinin patolojik inceleme için gönderilmesinin gerekli olup olmadığı tartışılmaktadır. Eğer preoperatif görüntüleme veya perioperatif muayenede maligniteden şüphelenilirse örneklerin histopatolojik inceleme için gönderilebileceği düşünülmektedir. Bizce %0,1’lik insidental oran kötü prognozlu bir tümör için düşük değildir. Bu nedenle tüm kolesistektomi materyallerinin histopatolojik incelenmesi gerektiğini ve makroskopik örneklemede fundus, boyun ve lateral duvarlara dikkat edilmesi gerektiğini öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler : kolesistektomi, histopatoloji, safra kesesi kanseri, insidental