Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS599 - NADİR BİR OLGU: TESTİS METASTAZI İLE PREZENTE OLAN BİR NÖROBLASTOM OLGUSU
Pediatrik ve Perinatal Patoloji
Busem Binboğa Tutuğ1, Ufuk Usta1, Fulya Öz Puyan1, Ezgi Genç1, Mert Cezik1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Giriş

Nöroblastom çocukluk çağının en sık görülen ekstrakranial solid tümörüdür ve tüm çocukluk çağı tümörlerinin %8-10'unu oluşturmaktadır. 12 aydan küçük hastalarda en sık görülen kanser türü olmakla birlikte bu yaş grubu hastalarda lösemiye kıyasla insidans hızı 2 kat daha fazladır.

Olgu

10 aylık erkek hasta, sağ testiste kitle şikayeti ile çocuk cerrahisi polikliniğine başvurmuştur. Skrotal doppler ultrasonografide 17x28 mm boyutlarında sağ testisin tamamı kitle görünümünde izlenmiş olup ileri tetkik önerilmiştir. Tek taraflı inguinal orşiektomi uygulanan hastanın eksizyon materyali teratom ön tanısı ile tarafımıza gönderilmiştir. Makroskopik olarak, üzerinde 5,5x0,8 cm spermatik kord bulunan 3,6x3,5x2,7 cm ölçüsünde orşiektomi materyali izlenmiştir. Testis kesit yüzünde; testisin tümünü kaplayan, 3,6 cm çapında, düzgün sınırlı, kirli beyaz renkli ve pembe renkli alacalı ve parlak görünümde kitle saptanmıştır. Mikroskopide, küçük, tuz-biber görünümünde kromatine sahip, Homer-Wright pseudorozetleri şeklinde patern oluşturan kromogranin, sinaptofizin ve CD56 pozitif hücreler izlenmiştir. Andiferansiye Nöroblastom tanısı konulmuştur. Literatürde nadiren paratestiküler kaynaklı tümörler olduğu bildirilse de testiküler nöroblastom olgusu tarif edilmediği için, farklı bir tümör primeri açısından klinik radyolojik korelasyon önerilmiştir. Bunun üzerine hastaya uygulanan abdominal ultrasonografide sol adrenal loj düzeyinde 51x49 mm boyutlarında, içerisinde kalsifikasyonlar izlenen solid kitlesel lezyon saptanmıştır.

Sonuç

Nöroblastomun en sık prezentasyonu abdominal kitledir. Primer olarak en sık adrenal bez (%40), takiben diğer abdominal bölgeler (%25), torasik (%15), servikal (%5) ve pelvik sempatik ganglionlar (%5) izlenmektedir. Nadiren paratestiküler alandan primer olgu bildirimleri yapılmıştır. Tanı anındaki metastaz insidansı ise sıklık sırasına göre kemik iliği, kemik, lenf nodu, karaciğer, intrakranial ve orbital alan ve akciğerdir. Biz bu olguda bu sık görülen tümörün nadir bir bölgeye olan metastazını vurgulayarak bu yaş grubunda testis kitlelerinde göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekmek istedik.

Anahtar Kelimeler : pediatri, nöroblastom, testis, metastaz