Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS058 - POSTMENOPOZAL KADINDA DEV ENDOMETRİYAL POLİP: OLGU SUNUMU
Jinekopatoloji
Nihal Kilinc1, Eda Duru Bardakçı2, Meryem Gencer2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı
 

GİRİŞ

Endometriyal polipler yetişkin kadın hastalarda sık görülen benign lezyonlar olsa da 4 cm üzeri dev polipler nadirdir. 68 yaşında sık idrara çıkma şikâyeti ile gelen multipar bir hastada 5 cm lik endometriyal dev polip olgumuzu nadir olması nedeniyle sunduk.

OLGU

G3P3 olan 68 yaşında kadın hastanın sık idrara çıkma nedeni ile Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğimize başvurdu. Yapılan ultrasonografi muayenesinde; endometriyumunda bal peteği görünümü saptanması üzerine operatif histereskopide endometriyum posteriorda bulunan 4.5 cm boyutundaki polip eksize edildi ve endometriyum kavitesinden şüpeli alanlardan biyopsi alındı. Materyalinin makroskobik bulguları; kitle 5x1.5x0.5 cm kirli kahve renkte idi. Kitlenin histopatolojik incelemesinde; dış yüzü endometriyal epitelle döşeli, fibrotik ve ödemli stromaya sahip, kistik genişlemiş tek sıralı yassılaşmış epitelle döşeli ve değişik boyutlarda endometriyal glandlardan oluşan polipoid yapı izlendi. Bu bulgular ile olgu dev endometriyal polip tanısı aldı. Alınan endometrial örnekleme kistik atrofik endometrium olarak raporlandı.

TARTIŞMA

Endometriyal polipler endometriyumun benign neoplazileridir. Epitelyal aşırı büyüme sonucu sıklıkla endometriyal kanaldan köken alırlar. Polipler gerçek bir neoplaziden çok endometriyal katlantıların fokal, hiperplastik protrüzyonları olup sıklıkla inflamasyon ile beraberdir. Etiyoloji henüz netlik kazanmış değildir. Diğer nedenler dışında postmenopozal kanamaların yaklaşık %24.3’ü endometriyal poliplerden kaynaklanmaktadır. Multiparlarda ve yetişkin kadınlarda izlenir. Çoğunlukla milimetrik boyutlu olup 2 cm’i nadiren geçerler. Dev endometriyal polipler nadir gözlenmesi sebebiyle literatür bilgisi de sınırlıdır. Mevcut litaretürlerde dev endometriyal polip etyolojisinde meme kanseri için kullanılan tamoksifen tedavisi ve hormon replasman tedavileri ile ilişkili olabileceğinden bahsedilmektedir. Genelde dev endometriyal polip tanımı 4 cm ve üzerindeki polipler için kullanılır. Genellikle endometriyal polipler asemptomatiktir ancak büyük poliplerde kanama ve vajinal akıntı sıktır. Literatürdeki çalışmalarda endometriyal poliplerin %1-3 malignite potansiyeli içerdiğinden bahsedilmektedir. Dev endometriyal poliplerin malignite potansiyeli ile ilgili net bir bilgi yoktur ancak perimenopozal ve postmenopozal dönemde malignite riski artmaktadır. Kanser riski yüksek olmasa da histeroskopik polipektomi özellikle semptomatik ve büyük boyutlu poliplerde doğru tedavi yaklaşımıdır. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) ve histeroskopik muayene poliplerin ayırıcı tanısında yardımcı olmasına rağmen, kesin tanı histopatolojik değerlendirme ile konur.

Anahtar Kelimeler : polip, endometriyum, postmenopoz