Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Sayı 2
Testiküler Germ Hücreli Tümörlerin Ayırıcı Tanısında DOG-1 ve CD117 Ekspresyonlarının Tanısal Önemi
Duygu GÜREL 1, Mehtat ÜNLÜ 1, Güven ASLAN 2, Uğur MUNGAN 2, Kutsal YÖRÜKOĞLU 1, Burçin TUNA 1
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İZMİR
DOI : 10.5146/jcpath.2017.06 Amaç: Gastrointestinal stromal tümörlerde gen profilini belirlemeye yönelik yapılan cDNA mikroarray çalışmalarında DOG-1?in (TMEM16A) gastrointestinal stromal tümörlerde en sık rastlanılan gen olduğu belirlenmiştir. İmmünohistokimyasal incelemeler, gastrointestinal stromal tümörlerin çoğunda DOG-1 protein ekspresyonunun olduğunu göstermektedir. DOG-1 protein ekspresyonunun genellikle CD117 pozitif tümörlerde söz konusu olup, melanom ve bazı karsinomlarda da bildirilmektedir. Ancak, testiküler germ hücreli tümörlerde DOG-1 ekspresyonu henüz tam olarak çalışılmamıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada seminomatöz ve seminomatöz olmayan testiküler germ hücreli tümörlerde DOG-1 ekspresyonu, CD117 ekspresyonu ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada 26 mikst germ hücreli tümör, 15 seminom, 6 embriyonal karsinom, 2 koryokarsinom, 1 teratom olmak üzere 50 olgu değerlendirilmiştir.

Bulgular: 36 olguda (14 seminom, 20 mikst germ hücreli tümör, 1 teratom ve 1 embryonal karsinom) CD117 ekspresyonu, 4 olguda (3 mikst germ hücreli tümör, 1 embriyonal karsinom) ise DOG-1 ile pozitiflik belirlendi. Bir embriyonal karsinom dışında, seminomlarda (%93) ve mikst germ hücreli tümörlerin seminomatöz komponentinde CD117 pozitifliği gözlendi. Buna karşın, DOG-1 ekspresyonunun embriyonal karsinom ve mikst germ hücreli tümörlerin embriyonal karsinom komponentine sınırlı ve fokal olduğu görüldü.

Sonuç: Bu sonuçlar; DOG 1?in testiküler germ hücreli tümörlerde, seminomatöz ve seminomatöz olmayan tümörlerin ayrımında yeri olmadığını göstermektedir. Ancak, CD117 ekspresyonunun söz konusu olduğu retroperitoneal yerleşimli tümörlerde DOG-1, seminomlarda eksprese edilmemesi nedeniyle gastrointestinal stromal tümörlerin ayrımında önemli bir biyolojik belirteç olarak görülmektedir. Anahtar Kelimeler : Testis, Germ hücreli tümör, CD117, DOG-1, Ayırıcı tanı