Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS068 - MALİGN EPİTELYAL OVER TÜMÖRLERİNİN AGRESİVİTESİNDE AMP/GPI, AMFR, CTGF, RAB25, RASSF2A GENLERİNİN ÖNEMİNİN BELİRLENMESİ
Moleküler Patoloji
Mualla Özcan1, İbrahim Keser2, Gülgün Erdoğan1, Hadice Elif Peştereli1, Fatma Şeyda Karaveli1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji A.d
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji A.d
 

Amaç: Over kanseri ölüme sebebiyet veren kanserler arasında 4. sırada yer alan jinekolojik malignansidir. Erken tanıya yönelik testlerin yetersiz olması ile birlikte hastalığın hızlı progresyonu, geç tanıya bağlı olarak metastazı ve ilaca karşı direnç nedeniyle mortalite oranı yüksektir. Bu çalışmada; AMP/GPI, AMFR, CTGF, RAB25 ve RASSF2A genlerinin epitelyal over tümörlerinin agresivitesi ve metastazındaki rollerinin ve MDR1 geninin ilaç dirençliliği üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç-Yöntem: Epitelyal over tümörü tanısı almış 35 olguya ait normal over /tuba dokusu ve primer tümör dokusu ile birlikte 18’ ine ait metastatik tümör dokusunda, Kantitatif Gerçek Zamanlı RT-PCR yöntemi kullanılarak, hedeflenen genlerin ekspresyon düzeyleri belirlenmiştir. Sonuçların değerlendirilmesi, 2-ΔΔCT metodu ile kantitatif olarak yapılmıştır.

Bulgular: 35 olgunun 19’ una (%54.28) ait primer tümöründe ve 15’ ine ait metastatik tümörün 7’ sinde AMF/GPI ekspresyon düzeyinde artış belirlenmiştir. AMFR ekspresyonunda, 35 olgunun 17’ sine (%56.66) ait primer tümöründe ve 16’ sına ait metastatik tümörün 8’ inde artış gözlenmiştir. 35 olgunun 11’ inde (%31.43) hem AMF/GPI hem de reseptörü olan AMFR ekspresyonunda artış belirlenmiştir. 35 olgunun 21’ ine (%61.76) ait primer tümöründe ve 14’ üne ait metastatik tümörün 4’ ünde CTGF ekspresyonunda artış gözlenmiştir. RAB25 ekspresyonunda, 35 olgunun 28’ ine (%80) ait primer tümöründe ve 17’ sine ait metastatik tümörün 10’ unda artış belirlenmiştir. 35 olgunun 17’ sine (%53.13) ait primer tümöründe ve 14’ üne ait metastatik tümörün 2’ sinde RASSF2A ekspresyonunda azalma gözlenmiştir. MDR1’ de ise, 35 olgunun 16’ sında (%45.70) artış ve 17’ sinde (48.57) ise azalma belirlenmiştir.

Sonuç

Literatürde, incelediğimiz genler ile epitelyal over tümörü ilişkisine yönelik çok az çalışma bulunmaktadır. Özellikle ileri evre tümör dokularında RAB25, AMF/GPI, AMFR, ve CTGF gen ekspresyonlarında artış gözlenmesi, epitelyal over tümörlerinde agresivite ve metastaz ile ilişkili olabileceklerini göstermektedir. RASSF2A ekspresyonunun, tüm borderline tümörlerde azalış göstermesi, tümör oluşumunun erken evresinde rol alabileceğini ve erken tanıda bir belirteç olarak kullanılabilme ihtimalini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler : Epitelyal over tümörü, metastaz , agresivite