Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS624(101 - Retroperitoneal seminom ve ?burned out? testis fenomeni
Üropatoloji
Neslihan Kaya Terzi 1
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  Giriş

Testis seminomu nispeten yaygın bir testiküler kanserdir. Germ hücreli tümörlerde "burned out" fenomen, ekstra gonadal dokularda germ hücreli bir tümöre karşılık gelir ve intra-gonadal tümörün spontan regresyonu ile ilgilidir.

Olgu

32 yaşında erkek hastaneye sağ yan ağrısı ile başvurdu. Bilgisayarlı tomografide sağ common ilyak arter komşuluğunda yaklaşık 10 cm çapında kitle saptandı. Serum laktat dehidrojenaz, alfa-fetoprotein ve beta-HCG düzeyleri normal seviyedeydi. Retroperitoneal kitle eksize edildi .Patolojik incelemede saf seminom ortaya çıkmış ve örnekte nonseminomatöz bileşenler saptanmamıştır. Testiste tümör veya nodül palpe edilememesine rağmen, ultrasonografide sağ testiküler parankimde 1 cm?lik alanda düşük ekoik lezyon saptandı. Bunun üzerine sağ orşiektomi yapıldı ve patolojik incelemede canlı hücreler içermeyen fibrohyalinize ve nekrotik doku saptandı. İntratubuler germ hücre neoplazisi izlenmedi.Hasta bu bulgularla burned out testis tümörü olarak kabul edildi. Orşiektomiden 4 ay sonra nüks olmadan yaşıyor.

Sonuç

Primer retroperitoneal seminom, tüm malign primer retroperitoneal kitlelerin sadece% 4.4'ünü temsil eden retroperitonyum patolojisinde çok nadir görülen bir durumdur. Bu tümörler, semptoma neden olmadan ve yavaş büyüdükleri için tanı anında genelde büyük olurlar ve palpe edilebilirler.

Primer retroperitoneal seminom ile ?burned out? fenomen arasında dikkatli bir ayrım yapılmalıdır. Testiküler tümörlerde ?burned out? fenomen, testiste herhangi bir neoplazi olmaksızın, ancak tamamen gerilemiş bir testis kanserinin daha erken bir varlığının histolojik bulgularıyla birlikte ekstragonadal bir germ hücreli tümörden oluşur.
Anahtar Kelimeler : retroperitoneal seminom, burned out testis