Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS535(273 - İntrapulmoner ektopik tiroit: Sitoloji-histopatoloji-immünhistokimya ve literatür ışığında nadir bir olgu
Pulmoner Patoloji
Aslı Naldemir 1, Binnur Önal 1, Mehmet Gamsızkan 1, Şeyma Büyücek 1
1 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Konuralp Kampüsü
  Giriş

Ektopik tiroit, genellikle embriyonik dönemde tiroit dokusunun anormal göçüyle prenatal gelişir. Embriyolojik iniş yolunda herhangi bir yerde bulunabilir. Sıklıkla lingual, laringeal, sternal yerleşimlidir.Akciğer; ektopik tiroit için nadir bir lokalizasyondur. İngilizce literatürde 15?den az olgu bildirilmiştir. Çoğu hasta asemptomatiktir. Ve başka nedenlerle yapılan taramalar veya otopsi sırasında soliter pulmoner nodül olarak farkedilebilirler. Yaş aralığı 26-86 (ort.58) ve cinsiyet dağılımı K/E: 7/2?dir.

Olgu

Endokrin Kliniğine baş ağrısı ve yorgunluk şikayetleri ile başvuran 45 yaşındaki kadın hastanın kan tetkiklerinde serbest T4 0,80 ng/dl ve TSH 2,74 u/l olup disfoksiyon saptanmadı.Tiroit USG?de saptanan 3 nodüle uygulanan ince iğne aspirasyonu ?nodüler hiperplazi ile uyumlu benign sitoloji? olarak raporlandı. Akciğer BT?de sağ akciğer alt lobda perifer yerleşimli, düzgün sınırlı 1,2x1x0,8 cm ölçülerinde, kanamalı ve öncelikle endometriyozis lehine düşünülen nodüler lezyon izlendi. Akciğer kama rezeksiyon örneği, 9x5x1 cm ölçülerinde, bordo renkte kanamalı nitelikte olup kesit yapıldığında; çevre dokudan iyi sınırla ayrılmış 1,2x1x1 cm ölçülerinde, krem renkli, solid nodül yapısı görüldü. Nodülden hazırlanan dokundurma (imprint) lamlarında, bol miktarda dilüe kolloid ve benign görünümde tirosit kümeleri izlendi. Histopatolojik incelemede plevra altında, kanamalı akciğer parankiminden keskin sınırla ayrılmış, monomorfik tirositlerle döşeli, kolloidden zengin foliküler yapılardan oluşan tiroit dokusu dikkati çekti. Nodülün periferinde hafif şiddette kronik inflamasyon bulguları mevcuttu. İmmünhistokimyasal incelemede TTF-1, tiroglobin pozitif saptanırken HBME-1, Galektin-3 ve CK-19 negatif saptandı. Bu bulgular ışığında olgu, intrapulmoner ektopik tiroit dokusu olarak tanımlandı.

Sonuç

Akciğer; ektopik tiroit dokusu için oldukça nadir bir lokalizasyondur. Ektopik tiroit, guatrojen olabilir ayrıca hipofonksiyon veya hiperfonksiyon gibi klinik olarak belirgin tiroit disfonksiyonu ile de ilişkili olabilir.Nadiren benign veya malign neoplastik değişiklikler oluşabilir. Ektopik intrapulmoner tiroidin ayırıcı tanısında; tiroit kanseri metastazı, malign struma ovarii metastazı, timoma, nöroma, germ hücreli tümör ve diğer metastatik tümörler bulunur. Oldukça nadir görülmesine karşın; tiroit disfonksiyonu olan ve akciğerinde soliter nodülü bulunan özellikle kadın hastalarda ayırıcı tanıda akılda tutulması gereken bir patolojik durumdur.
Anahtar Kelimeler : ektopik tiroit, akciğer, histopatoloji