Güncel Patoloji Dergisi
Benzer Makaleler: 15 Makale Bulundu
MİDE KARSİNOMLARINDA HUMAN EPİDİDİMAL SEKRETUVAR PROTEİN-4 EKSPRESYONUNUN KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ
TORUS PİLORİKUS
MİDE KARSİNOMLARINDA İMMUNHİSTOKİMYASAL HER 2 POZİTİFLİĞİNİN HİSTOPATOLOJİK BULGULARLA İLİŞKİSİ (PRELİMİNER ÇALIŞMA)
İKİ GASTRİK LİPOM OLGUSU
SLEEVE GASTREKTOMİLERDE HİSTOPATOLOJİK BULGULARIMIZ: 63 VAKANIN ANALİZİ
İMMÜNHİSTOKİMYASAL HIF-1? EKSPRESYONUNUN MİDE KARSİNOMLARINDA KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ
MİDE KARSİNOM METASTAZINDA GALEKTİN-3 VE MUC1'İN ÖNEMİ
Laparoskopik sleeve gastrektomi materyallerinde klinikopatolojik bulgular
LENFOİD STROMANIN EŞLİK ETTİĞİ GASTRİK KARSİNOM (LENFOEPİTELYOMA BENZERİ KARSİNOM); OLGU SUNUMU
Gastrik kanserin klinikopatolojik davranışını ve prognozunu öngörmek için p16 ve p21 ekspresyonunun önemi
Mide Karsinomlarında İn Situ Hibridizasyon Yöntemi İle EBV İlişkisinin Araştırılması
Mide karsinomlarında c-erbB-2 ekspresyonu ve gen amplifikasyonunun klinikopatolojik parametreler ve prognoz ile ilişkisi
HER-2 Gen Ekspresyonu Gösteren Mide Karsinomlarında c-MET Pozitifliği ve Histopatolojik Bulgularla İlişkisi
Mide karsinomlarında PD-1 ve PD-L1 ekspresyonunun prognostik parametreler ve sağkalımla ilişkisi
Mide Karsinomlarında HER-2 Pozitifliğinin Histopatolojik Bulgularla İlişkisi