Güncel Patoloji Dergisi
Benzer Makaleler: 33 Makale Bulundu
Testiküler Germ Hücreli Tümörlerin Ayırıcı Tanısında DOG-1 ve CD117 Ekspresyonlarının Tanısal Önemi
ERKEK ÇOCUK OLARAK YETİŞTİRİLEN AMBİGUS GENİTALELİ HASTADA İNGUİNAL HERNİ İÇİNDE OVOTESTİS: OLGU SUNUMU
SELLÜLER NÖROGLİAL DOKUDAN ZENGİN İMMATÜR TERATOM: OLGU SUNUMU
DUODENUM ENDOSKOPİK BİYOPSİ İLE TANI ALAN GERM HÜCRELİ TÜMÖR METASTAZI
PARSİYEL ORŞİEKTOMİ MATERYALİNDE MERKEZİMİZİN 16 YILLIK DENEYİMİ
NADİR BİR TÜMÖR: TESTİKÜLER ADRENAL REST TÜMÖRÜ
B-ALL TANILI HASTADA EŞ ZAMANLI TESTİS TUTULUMU VE MİKST GERM HÜCRELİ TÜMÖR VARLIĞI-OLGU SUNUMU
TESTİSTE EOZİNOFİLİK ANGİOLENFOİD HİPERPLAZİ (KİMURA HASTALIĞI) : OLGU SUNUMU
SERTOLİ HÜCRELİ PROLİFERASYONLARIN KLİNİKOPATOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
TESTİS?TE EWİNG SARKOM: NADİR BİR VAKA
TESTİSTE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM METASTAZI: OLGU SUNUMU
TESTİSİN UNDİFERANSİYE SEKS KORD STROMAL TÜMÖRÜ
TESTİSTE KİTLE; SPLENOGONADAL FÜZYON; DALAK.
TUNİKA VAJİNALİS TESTİSİN MALİGN MEZOTELYOMASI: NADİR BİR VAKA
TESTİSTE DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA
RETROPERİTONEAL LENF NODU METASTAZI İLE PREZENTE OLAN ?BURNED OUT? GERM HÜCRELİ TÜMÖR
OVOTESTİKÜLER GELİŞİM BOZUKLUĞU; NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU?
SERUM AFP YÜKSEKLİĞİ GÖSTEREN TESTİSİN JÜVENİL GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖRÜ
NADİR BİR OLGU: TESTİS METASTAZI İLE PREZENTE OLAN BİR NÖROBLASTOM OLGUSU
Splenogonadal Füzyon; Skrotal Kitle
Erişkin Bir Hastada Testiküler Regresyon Sendromu/ Kaybolan Testis: Olgu Sunumu
TESTİKÜLER ADNEKS KAYNAKLI MİKZOİD FİBROSARKOM: ÇOK NADİR BİR OLGU
Retroperitoneal seminom ve ?burned out? testis fenomeni
Paratestiküler malign mezotelyoma
TESTİSİN MALİGN MEZOTELYOMASI
Retroperitoneal metastatik teratomda gelişen koroid pleksus papillomu
PARATESTİKÜLER YERLEŞiMLİ FİBRÖZ PSÖDOTÜMÖR OLGUSU
Testisin nadir bir Seks Kord-Stromal Tümörü: Granülosa Hücreli Tümör
Peutz-Jeghers Sendromunda bilateral testiküler intratubuler büyük hücreli hyalinize Sertoli hücreli neoplazi olgusu
Testiküler teratom içinde gelişen primitif nöroektodermal tümör (PNET)
PAP Smeardeki Atipik Misafir Hücreler: Olgu Sunumu
Testiste sertoli hücreli tümör olgu sunumu
Kliniğimizde Tanı Alan Testis Tümörlerinin Histopatolojik Değerlendirilmesi