Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 2
Tiroid ince iğne aspirasyon sitolojisinde malign melanom metastazı: Olgu sunumu
Dilara İrem Arslan Kahraman 1 Feriha Pınar Uyar Göçün 1 Özlem Erdem 1
1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı

Özet

Giriş

Melanom tüm cilt kanserlerinin % 4-5'ini oluşturur, ancak cilt kanserlerine bağlı ölümlerin % 71-80'inden sorumludur1. U.S. SEER programına göre 2008-2014 yılları arasındaki malign melanom vakalarının yaklaşık %4?ünde uzak metastaz bulunmaktadır2. Evre 1A malign melanomların 5 yıllık hayatta kalma oranı %97 iken, evre 4 malign melanomların 5 yıllık hayatta kalma oranı %40?tır3. Bu nedenle uzak metastazlar açısından hastanın ayrıntılı olarak araştırılması önemlidir. Tiroid glandına yapılan metastazların incelendiği geniş bir çalışmada, malign melanom metastazının oldukça nadir olduğu görülmüştür4. Olgu sunumumuzda malign melanom tanılı bir hastada, tiroid ince iğne aspirasyon sitolojisinde malign melanom metastazının sitopatolojik ve immünsitokimyasal olarak gösterilmesi anlatılmaktadır.

Olgu

61 yaşında erkek hastadan gönderilen tiroid ince iğne aspirasyon sitolojisinde yaymalarda normal foveolar epitel hücreleri yanı sıra ileri derecede pleomorfik, hiperkromatik, eksantrik nükleuslu, bir kısmı binükleer, nükleus/sitoplazma oranı artmış, nükleolleri belirgin, yer yer intranükleer psödoinklüzyon yapıları içeren atipik hücreler izlenmiştir. Tarif edilen hücreler içerisinde melanin pigmenti görülmemiştir. Bu hücrelere yönelik olarak yapılan immünsitokimyasal çalışmada SOX-10 nükleer pozitif boyanmıştır. Hastanın kliniği ile beraber değerlendirildiğinde, malign melanom metastazı ile uyumlu olarak yorumlanmıştır.

Sonuç

Malign melanomun diğer deri kanserlerine oranla ölüm hızlarının oldukça yüksek olması ve evre arttıkça ölüm oranlarının artması nedeniyle malign melanom öyküsü olan hastalardan alınan sitolojik ve patolojik örneklerde tanının akla gelmesi ve araştırılması oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Kaynaklar

1) Brozyna A, Zbytek B, Granese J, Carlson JA, Ross J, Slominski A, Mechanism of UV-related carcinogenesis and its contribution to nevi/melanoma, Expert Rev Dermatol. Author manuscript; available in PMC 2008 Oct 8. Published in final edited form as: Expert Rev Dermatol. 2007; 2(4): 451?469.

2) www.seer.cancer.gov/statfacts/html/melan.html

3) www.cancer.org/cancer/melanoma-skin-cancer/detection-diagnosis-staging/survival-rates-for-melanoma-skin-cancer-by-stage.html

4) Hegerova L, Griebeler ML, Reynolds JP, Henry MR, Gharib H, Metastasis to the thyroid gland: report of a large series from the Mayo Clinic, Am J Clin Oncol. 2015 Aug;38(4):338-42.