Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
LENFANJİOMA SİRKUMSKRİPTUM
Sevda Akyol 1, Özlem Saraydaroğlu1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Özet

Giriş

Lenfanjiomalar, lenfatik dokunun nadir görülen benign lezyonlarıdır. Lenfatik sistemin bulunduğu herhangi bir vücut bölgesinde görülebilmekte olup baş ve boyun lokalizasyonunda sık rastlanır (%50- 75). Lenfanjiomalarda süperfisyel ve derin lezyonlar arasında pratik bir ayrım olup yüzeyel yerleşimli ise lenfanjioma sirkumskriptum (LC); derin yerleşimli ise kavernöz lenfanjioma/ kistik higroma olarak sınıflandırılır.

Olgu

11 yaşında kız çocuk hasta, 15 gündür dil üstünde var olan şişlik şikayetiyle başvuruyor. Fizik muayenede dil orta hat ön kısımda lokalize 2x1 cm’ lik vejetan lezyon görülüyor. Papilla hipertrofisi düşünülerek gargara ve B 12 vitamini tedavisi sonrası kontrol öneriliyor. 1 ay sonra lezyonda gerileme olmaması üzerine kitle eksizyonu yapılıyor. Gönderilen materyalin histopatolojik incelemesinde lezyonun süperfisyel dermiste lokalize olup tek katlı yassı endotel hücreleriyle döşeli multipl dilate kanallardan oluştuğu ve üstte yatan epidermisin içine uzanmış görünümde olduğu izlendi. Epidermis akantotik görünümde olup stromada lenfosit infiltrasyonu ve dilate damar yapıları içinde eozinofilik proteinöz materyal gözlenmiştir. İmmünohistokimyasal incelemede damar endotelinin CD34, CD31, podoplanin ile pozitif boyandığı görüldü. Bu bulgular ışığında olguya lenfanjioma sirkumskriptum tanısı konuldu.

Sonuç

LC’ nın oral mukozada sık görüldüğü düşünülür; fakat literatürde 17 adet vaka tanımlanmıştır. Oral LC ve anjiokeratoma özdeş mikroskopik özellikler göstermekte olup ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Genel olarak, lümen içi eritrosit ve trombüs varlığı hemanjiomalarda; proteinöz materyal ve lenfoid agregatlar lenfanjiomalarda görülür. Endotelyal hücreler tarafından kan damarı veya lenfatik markerların ekspresyonu daha objektif ayrımlarını sağlar.