Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 2
Safra kesesinin nadir görülen lezyonu: müsinöz kistadenokarsinom
Fatma Aslan Yay 1 Mehmet Alpaslan Gönültaş 1 Sema Zergeroğlu 1 Reyhan Tansel 1 Kübra Ekşi 1 Sema Hücümenoğlu 1
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Özet

Giriş

Müsinöz kistik neoplaziler (MCN) genellikle pankreasta gelişen, sıklıkla orta yaşlı kadınlarda görülen ovaryan benzeri stroma varlığı ile karakterize müsin üreten multiloküle kistik tümörlerdir. Geleneksel olarak müsinöz kistadenom (ya da bir invaziv karsinom ile ilişkili olduğunda kistadenokarsinom) olarak da bilinir. Safra kesesinde son derece nadir görülür. Döşeyici epitel, yoğun apikal müsin içeren yüksek kolumnar hücrelerden oluşur.

Olgu

85 yaşında erkek hasta batın sağ üst kadranda ağrı, tüm vücutta sarılık şikayeti ile hastanemize başvurdu. Yapılan hepatobilier USG?sinde safra kesesi AP çapı 42.5 mm olup normalden genişti (Hidropik kese). Kese duvarı diffüz ödemli olup en kalın yerinde 6,3 mm?ydi. Koledok 14 mm olup normalden genişti. Abdomende yaygın en derin yerinde pelvik bölgede 7,5 cm?ye ulaşan serbest mayii mevcuttu. ERCP incelemesinde kolelitiazis, koledokolitiazis ve Mirizzi Sendromu sorgulanıyordu. Kliniğimize kolesistektomi materyali geldi. Makroskopik olarak 7x3x3 cm boyutlarında kolesistektomi materyaliydi. Fundusta yerleşimli duvara 0,6 cm bağlantı gösteren 3,5x3x3 cm boyutlarında polibe lezyon dikkati çekti. Mukozanın diğer alanları normal olarak izlendi. Mikroskopik olarak kesitlerde tümöral infiltrasyon gözlendi. Tümör dokusu safra kesesi lümenine müsküler bir stroma ile bağlı polipoid kitle oluşturmuş müsin içeren kistik yapı içinde fibromüsküler dallanmalar gösteren papiller yapılar oluşturan hiperkromatik nükleuslu, nükleus konturları düzensiz, nükleolleri belirgin, nükleus/sitoplazma oranları bozulmuş bazılarının sitoplazmalarında belirgin müsin içeriği izlenen atipik epitel hücrelerle döşeli şekildeydi. Sınırlı bir alanda kas dokusuna invazyon görüldü. Bu bulgularla hastaya müsinöz kistadenokarsinom tanısı konuldu.

Sonuç

Safra yolları ve karaciğerdeki MCNlerin çoğunun düşük ya da orta derecede displazi içerdiği gösterilmiştir. Bu tümörlerde karsinomatöz dönüşüm oldukça nadir olmakla birlikte stromal invazyon kistadenokarsinomun kesin bulgusu kabul edilir. Müsinöz kistadenokarsinomların çoğu ovaryan stromadan yoksundur. Bununla birlikte kistik lezyonlar karsinom açısından bol örnekle incelenmelidir. Olgumuz safra kesesi lokalizasyonun nadir görülmesinden dolayı sunulmaya değer görülmüştür.