Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 2
Anaplastik tiroid karsinomu: 6 olgunun klinikopatolojik özellikleri
Seda Koç Şahin 1 Seda Gün 1 Hasan Güçer 2 Mehmet Kefeli 1
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, 2 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Özet

AMAÇ

Anaplastik tiroid karsinomu, andiferansiye tiroid folikül epitel hücrelerinden oluşan, agresif seyir gösteren bir tiroid tümörüdür. Bir yıllık yaşam oranı ortalama %10-20?dir. Çalışmamızda anaplastik tiroid karsinom tanısı alan olgularımızın klinikopatolojik özellikleri paylaşılmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Anaplastik tiroid karsinomu tanısı konulan 6 olgu yeniden değerlendirilmiştir. Klinik, histopatolojik ve immünhistokimyasal bulguları detaylı olarak incelenerek sunulmuştur.

BULGULAR

Hastaların üçü kadın, üçü erkektir. Yaş ortalamaları 65,5?dir (56-73). Bir hasta konsültasyon vakası olduğu için başvuru şikayeti ve hikayesi bilinmemektedir. Hastaların üç tanesi boyunda şişlik, bir tanesi boyunda hızlı büyüyen kitle, bir tanesi takip sırasında nodül boyutunun artması şikayeti ile başvurmuştur. Bir hastada başvuru anında ses kısıklığı ve trakeal stenoz mevcuttur. İki hasta, guatr öyküsü ile takiplidir. Beş hastada da radyasyon maruziyeti hikayesi yoktur. Dört hastada serum TSH, sT3, sT4 düzeyleri normaldir. Beş hastanın operasyon öncesi sitolojik incelemesi mevcut olup; dört hasta malignite pozitif, bir hasta önemi belirsiz atipi olarak raporlanmıştır. Hastaların dördü bilateral total tiroidektomi, biri sol hemitiroidektomi operasyonu geçirmiştir. Bir hastaya yalnızca insizyonel biyopsi uygulanabilmiştir. Tümör dört hastada sol lob, iki hastada sağ lob yerleşimlidir. Tümör çapı bilinen beş hastanın, tümör çapı ortalamaları 69 mm?dir (45-90 mm). Mikroskopik incelemede; belirgin sitolojik atipi içeren, bir kısmı iğsi, bir kısmı epiteloid, yer yer dev hücrelerin izlendiği tümöral gelişim izlenmiştir. Üç hastada papiller tiroid karsinom ile birliktelik izlenmiştir. Olguların hepsinde vimentin, P53 pozitif; TTF-1, PAX8, tiroglobulin negatiftir. Tümörlerin dördü sitokeratin pozitiftir. Ki67 indeksi ortalama %57?dir (%30-90). Hastaların takibinde dört hasta exitus olmuştur (38-365 gün). Diğer iki hastanın takip bilgileri bilinmemektedir.

SONUÇ

Anaplastik tiroid karsinomları en agresif seyirli malign tümörler arasında yer almaktadır. Hastalar genellikle boyunda hızlı büyüyen kitle yakınması ile başvurur ve yüksek mortalite oranına sahiptirler. Histopatolojik olarak farklı paternler sergileyebilen bu tümörler tiroidin nadir görülen primer veya metastatik mezankimal tümörlerini taklit edebilirler. Agresif klinik özelliklere sahip olması nedeniyle bu tümörlerden ayırımı önemlidir.