Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
KONDRODRMATİTİS NODÜLARİS HELİSİS
Rabia Demirtaş1, Hilal Balta1
1Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü

Özet

Giriş

Dış kulakta nadir görülen, dermisten perikondriuma kadar uzanan nekrobiyotik değişiklikler içeren nonneoplastik inflamatuar ve dejeneratif bir lezyondur.Tipik olarak dış kulak heliksde iyi sınırlı, tek, ciltten kabarık, eritemli yada cilt renginde bir papül olarak ortaya çıkar. Etyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Ayrıcı tanıda aktinik keratoz, milia, keratoakantoma yer alır. Otoimmün bir hastalık olan; kulak, burun ve laringotrakeal bölgenin kondrit ataklarıyla seyreden tekrarlayan polikondritten klinik olarak ayırt edilmelidir.

Olgu sunumu

66 ve 74 yaşında iki ayrı erkek hasta bir taraf kulakta ağrılı nodül yakınması ile plastik cerrahi kliniğine başvuruyorlar.Olgulardan biri nüks vaka olarak kaydediliyor. Ağrının şiddetini gece uykudan uyandıracak derecede olarak ifade ediyorlar. Her iki olguda travma yada aile öyküsü yok.Klinik öyküde bir başka bölgeye ait kondrit bulgusu yer almamaktadır. Cerrahi olarak eksize edilen nodüler lezyonlar kondromatöz hiperplazi ön tanısı ile patoloji kliniğine gönderildi. Makroskopik incelemede; yaklaşık 7-8 mm çapta santralinde çöküklük içeren düzgün sınırlı, açık kahverenkli nodül olarak değerlendirildi. Mikroskopik incelemede; H&E kesitlerde yüzeyde parakeratoz, epidermiste hiperplazi ve akantoz, bir alanda ülser, dermiste perikondriuma kadar uzanan nötrofillerinde eşlik ettiği yoğun iltihabi mononükleer hücre infiltrasyonu , solar elastoz ve fibrozis izlendi.Mevcut bulgular ile olgular Kondrodermatitis Nodülaris Helisis olarak rapor edildi.

Sonuç

Kondrodermatitis Nodülaris Helisis ilk defa 1915 yılında Max Winkler tarafından 8 erkek hastada, dış kulakta mercimek ile kiraz arası değişen boyutta ağrılı nodül olarak tarif edildi.Etyoloji tam olarak bilinmemekle beraber travma, lokal olarak basınç altında kalma ve aktinik faktörlerle kıkırdak ve kollajenin iskemik hasarı sonucu geliştiği düşünülür. 58 -72 yaş arası erkeklerde ve sağ kulakta daha sık görülür. Genel olarak erkeklerde dış kulak heliksde, kadınlarda antiheliksde daha sık olgular bildirilmiştir. Bilateral ve multiple lezyonlar tarif edilmiştir ancak nadirdir.