Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 2
KEMİK - YUMUŞAK DOKU TUTULUMLU HİDATİK KİST HASTALIĞI
Ziya Kokarağaç 1 Ulviye Yalçınkaya 1
1 Uludağ Üniversitesi Tıbbi Patoloji Abd

Özet

AMAÇ

Ülkemizde nispeten sık gördüğümüz hidatik kist hastalığı genellikle karaciğer veya akciğerde yerleşir. Kemik ve yumuşak dokuyu da primer olarak tutabilen bu lezyona ayırıcı tanıda dikkat edilmelidir.

GEREÇ VE YÖNTEM

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji ABD?nın arşivleri taranarak 2002-2017 yılları arasındaki primer ve sekonder kemik yumuşak doku tutulumlu hidatik kist hastaları (n=9) incelenmiştir.

BULGULAR

Kemik-yumuşak doku tutulumlu hidatik kist olgularımızın (n=9); 8?i primer, 1?i sekonder (primer/sekonder oranı 8); 6?sı kemik, 3?ü yumuşak doku tutulumludur. Cinsiyet (5 kadın, 4 erkek, Kadın/erkek oranı=1,25)

ve yaş dağılımında (Hastaların yaş ortalaması=37,6) anlamlı bir fark olmamasıyla beraber üçüncü ve dördüncü dekatta daha fazla hasta izlenmiştir. Takipleri kurumumuzda yapılan 7 hastadan bir tanesinde 8 yıl sonra aynı lokasyonda nüks saptanırken, diğerlerinde rekürrens izlenmemiştir.

SONUÇ

Hidatik kist ülkemizde halen bir halk sağlığı sorunudur. Kemik ve yumuşak doku lezyonlarında ayırıcı tanıya alınıp, uygun şekilde tetkik-tedavi edilmesi rekürrensi önleme açısından önemlidir.