Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 2
Sleeve gastrektomi materyallerinde histopatolojik bulgularımız
Hüsniye Esra Paşaoğlu 1 Tevhide Bilgen Özcan 1 Çiğdem Öztürk 1 Tuğçe Bölme 1 Elif Çelik 1 Ümit Seza Tetikkurt 1
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bağcılar Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Özet

AMAÇ: Sleeve gastrektomi önemli bir sağlık problemi olan obezitenin tedavisi ve obeziteye bağlı morbiditenin önlenmesi için son yıllarda yaygın olarak kullanılan cerrahi bir yöntemdir. Çalışmamızda kliniğimizde incelenen sleeve gastrektomi materyallerinde görülen histopatolojik değişiklikleri ortaya koymayı amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2016- Aralık 2017 tarihlerinde, bölümümüzde gastrointestinal patoloji seksiyonunun uzmanları tarafından incelenen 305 sleeve gastrektomi materyali çalışmaya alındı. Olgular; normal, kronik inaktif gastrit, kronik aktif gastrit olmak üzere 3 gruba ayrıldı. 3 grubun yaş, cinsiyet, vücut-kitle indeksi; kronik inaktif gastrit ve kronik aktif gastrit gruplarının gastrit parametreleri açısından farklılıkları istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

BULGULAR: Çalışmaya katılan 33 olgu (%10,8) normal, 145 olgu (%47,5) kronik inaktif gastrit, 127 olgu (%41,6) kronik aktif gastrit grubunda yer almaktadır. Olguların %82,6?sı kadın, %17,4?ü erkektir. En genç hasta 18, en yaşlı hasta 63 yaşında olup ortalama yaş 38,4?tür. Yaş, cinsiyet, vücut-kitle indeksi açısından 3 grup arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. Olguların %39,3?unda H.Pilori, %3,9?sında atrofi, %4,9?unda intestinal metaplazi, %30?unda lenfoid follikül tespit edildi. İnflamasyon, atrofi, intestinal metaplazi, lenfoid follikül ve H.pilori kronik aktif gastrit grubunda kronik inaktif gastrit grubundan anlamlı olarak daha yüksek saptanmıştır. 20 olguda görülen PPI etkisi kronik inaktif gastrit grubunda kronik aktif gastrit grubundan fazla saptanmıştır. 1 olguda intramukozal taşlı yüzük hücreli karsinom, kronik atrofik gastritli 7 olguda endokrin hücre hiperplazisi ve displazisi, 1olguda multipl grade 1 nöroendokrin tümör saptanmıştır. Aynı tarih aralığında 12680 antrum biyopsisinin 26?sında, 810 korpus biyopsisinin ise 14 tanesinde endokrin hücre hiperplazisi rapor edilmiştir. Sleeve gastrektomilerde endokrin hücre hiperplazisi, antrum biyopsilerine göre anlamlı olarak yüksek iken korpus biyopsilerindeki endokrin hücre hiperplazisi ile anlamlı farklılık saptanmamıştır.

SONUÇ: Sleeve gastrektomi materyallerimizde kronik aktif gastrit ve H.pilori literatürden biraz daha yüksektir. Midenin neoplastik ve nonneoplastik tüm lezyonları bu spesimenlerde de görülebileceğinden patolojik inceleme dikkatle yapılmalıdır. Kronik atrofik gastrit, endokrin hücre hiperplazisi ve NET ile obezite ilişkisini ortaya koymak için geniş serilerde yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.