Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
PLASENTAL TRANSMOGRİFİKASYON GÖSTEREN PULMONER FİBROKONDROMATÖZ HAMARTOM: OLGU SUNUMU
Büşra Özbek1, Seda Duman Öztürk1, Yeşim Saliha Gürbüz1, Çiğdem Vural1, Salih Topçu2
1Kocaeli Tıp Fakültesi Patoloji A.b.d.
2Kocaeli Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi A.b.d.

Özet

GİRİŞ

Akciğer plasental transmogrifikasyonu ilk olarak 1979 yılında McChesney tarafından tanımlanmıştır.Bu lezyon patolojik olarak etrafında akciğer epiteli bulunan plasenta villuslarına benzer papiller yapılardan oluşmaktadır.Bu posterde oldukça nadir görülen plasental transmogrifikasyon gösteren akciğer hamartomu olgusu sunulacaktır.

OLGU

67 yaşında erkek hasta, nefes darlığı şikayetiyle Mart 2015’te göğüs hastalıklarına başvurmuş.Bu dönemde çekilen tomografisinde sol akciğer alt lob süperior segmentte 2,5cm’lik kitle saptanmış olup, bu kitle Mayıs 2017’de 3cm’e ulaşmıştır. Akciğerdeki kitleye yönelik çekilen PET’te kitlede malign karakterli tutulum (SUVmax:4.1) izlenmiştir.Bunun üzerine göğüs cerrahisi tarafından çıkarılan lezyon frozen çalışılmak üzere wedge rezeksiyon olarak tarafımıza gönderildi.Lezyonun makroskopik olarak 2,7cm çapında düzgün sınırlı, krem renkli, küçük papiller uzantılar içerdiği dikkati çekti. Lezyonun fibrotik papiller proliferasyonlar gösteren bir neoplazi olduğu ön planda benign, hamartomatöz bir lezyon düşünüldüğü ancak kesin tanının kalıcı kesitlerde verilebileceği bildirildi.Frozen sonrasında dokudan çok sayıda örnek alınarak hazırlanan kesitlerde immatür plasental villus bezeri papiller projeksiyonlardan oluşan, düzgün sınırlı tümöral lezyon izlendi.Papiller projeksiyonlar miksoid, fibröz ve ödematöz stromaya sahip olup, basıklaşmış, kuboidal ve yer yer silialı kolumnar epitel ile döşeli idi.Stromada eozinofil, lökositlerin eşlik ettiği, yoğun karışık tipte iltihabi hücre formasyonu ve yaygın lenfoid agregat formasyonları görüldü.Stroma içinde fokal alanlarda irili ufaklı benign kıkırdak dokusu ve adipöz doku dikkati çekti.Bu bulgular ışığında olgu “plasental transmogrifikasyon gösteren pulmoner fibrokonndromatöz hamartom” şeklinde raporlandı.

SONUÇ

Pulmoner fibrokondromatöz hamartomlar akciğerin sık rastlanan benign lezyonları arasında olmakla beraber hamartomlarda izlenen plasental transmogrifikasyon literatürde az sayıda olguda bildirilmiştir. Özellikle frozen şartlarında diğer papiller neoplaziler ile karışabileceği de dikkate alınmalı ve zemininde gelişmiş bir malignite ihtimali de akılda tutulmalıdır.

Olgumuz, oldukça nadir görülmesi ve ayırıcı tanıda akılda bulundurulması gerekli bir antite olarak sunulmaya değer bulunmuştur.