Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 3
Kliniğimizde Tanı Alan Testis Tümörlerinin Histopatolojik Değerlendirilmesi
Bermal HASBAY 1 Nebil BAL 2
1 Başkent Üniversitesi, Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, ADANA, 2 Özel Tuncer Patoloji Laboratuvarı, ADANA DOI : 10.5146/jcpath.2018.33

Özet

Amaç: Testis tümörleri nadir olup erkeklerde izlenen malign tümörlerin yaklaşık %1-3"ünü oluşturmakla birlikte en sık 15-40 yaş arasında görülür. Germ hücreli tümörler en sık ve en önemli tümörleridir. Kliniğe sıklıkla tek taraflı ve ağrısız şişlik şikayeti ile başvururlar.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 2011-2017 yılları arasında Başkent Üniversitesi Hastanesi Patoloji Anabilim Dalımızda tanı alan 114 testis tümörü olgusu dahil edilmiş olup bu olgular yaş, patolojik evre, tümör boyutu, lokalizasyon, klinik evre, tedavi yöntemleri ve sağ kalım oranları açısından değerlendirilmiştir.

Bulgular: Tümör tanısı alan 114 olgunun yaşı 3 ay- 69 yaş arasında değişmektedir. Tümörün en geniş çapı 0,8-9 cm arasındadır. Olguların 63"ü (%55,3) sağ, 51"i (%44,7) sol testis lokalizasyonludur. En sık mikst germ hücreli tümör ve daha sonra seminom izlenmektedir. Takip süreleri 4-81 ay arasında değişmektedir. Evre ve survey açısından pT1 %94, pT2 %89 ve pT3"de %80 olarak izlenmekte olup evre arttıkça survey azalmaktadır.

Sonuç: Sonuçlar literatür bilgileri ışığında karşılaştırılmış ve elde edilen bulguların literatür ile uyumlu olduğu saptanmıştır.