Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
ASCO/CAP 2013 KRİTERLERİNİN HER2 OVEREKSPRESYONU GÖSTEREN MEME KANSERİ ORANINA ETKİSİ
Kemal Kürşat Bozkurt1, Özlem Durak1, İbrahim Metin Çiriş1, Nilgün Kapucuoğlu2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Isparta
2Acıbadem Sağlık Grubu Atakent Hastanesi Tıbbi Patoloji Bölümü, İstanbul

Özet

AMAÇ: Meme kanserlerinde HER2 ekspresyon durumunun immünhistokimya ve in situ hibridizasyon ile belirlenmesi ve güncel rehberlere uygun olarak raporlarda belirtilmesi gerekmektedir. 2007 yılında American Society of Clinical Oncology (ASCO) ve College of American Pathologists (CAP) tarafından yayınlanan rehberde immünhistokimyasal yöntemle tümör hücrelerinin %30’undan fazlasında görülen komplet membranöz boyanma HER2 aşırı ekspresyonu olarak kabul edildi. Ancak bu değerlendirme yöntemi ile hastaların bir kısmının bu tedavinin olası olumlu etkilerinden mahrum kaldığı düşünülerek 2013 yılında rehber güncellendi. Güncellenen rehberde tümör hücrelerinin en az %10’unda görülen komplet membranöz boyanma immünhistokimyasal olarak 3+++ (pozitif) olarak kabul edildi. Çalışmamızda retrospektif arşiv taraması yaparak bölümümüzde ASCO / CAP 2007 ve 2013 rehberlerine göre raporlanmış meme kanseri olgularının HER2 durumlarını karşılaştırmayı ve yapılan eşik değer değişikliğinin sonuçlara etkisini incelemeyi amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEM: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı arşivi taranarak ASCO / CAP 2007 ve 2013 rehberlerine göre raporlanmış meme kanseri olgularının patoloji raporları incelenerek immünhistokimyasal yöntemle belirlenmiş HER2 durumları retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Arşivimizde ASCO / CAP 2007 rehberine göre raporlanan 298 invaziv meme karsinomu olgusuna ait HER2 durumunu içeren patoloji raporu tespit edildi. Bu raporlarda immünhistokimyasal yöntemle HER2 durumu 113 (%37,9) olguda 0 (negatif), 69 (%23,2) olguda 1+ (negatif), 49 (%16,4) olguda 2++ (belirsiz), 67 (%22,5) olguda 3+++ (pozitif) idi. ASCO / CAP 2013 rehberine göre raporlanan olgu sayısı ise 428 idi. Bu raporlarda immünhistokimyasal yöntemle 186 (%43,5) 0 (negatif), 84 (%19,6) 1+ (negatif), 56 (%13,1) 2++ (belirsiz), 102 (%23,8) 3+++ (pozitif) sonuç tespit edildi. 2013 rehberine göre değerlendirilen olgularda 3+++ (pozitif) olarak raporlanan HER2 ekspresyon durumunun 2007 rehberine göre değerlendirilen olgularla karşılaştırıldığında %1,3 artış gösterdiği saptanmıştır.

SONUÇ: Sonuçlarımıza göre immünhistokimyasal HER2 değerlendirmesinde pozitiflik eşik değerinin %30’dan %10’a düşürülmesi, 2++ (belirsiz) olarak rapor edilen olgularda küçük bir azalma ve 3+++ (pozitif) olarak rapor edilen olgularda da küçük bir artışa eşlik etmektedir.