Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
OVERİN SERTOLİ-LEYDİG HÜCRELİ TÜMÖRÜ: OLGU SUNUMU
İlknur Küçükosmanoğlu1, Meryem İlkay Eren Karanis1
1Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

Özet

Giriş

Sertoli-Leydig hücreli tümörler tüm over tümörlerinin %0,5’ inden azını oluşturur. Tipik olarak genç kadınlarda görülür. (%75’ i 30 yaş altındadır.) Hastalar abdominal şişlik, ağrı ve %50’ sinde virilizasyon gibi bulgularla prezente olur.

Olgu

15 yaşında kadın hasta, karın ağsısı şikayeti ile acil servise başvurmuştur. Ultrasonografik görüntülemede, batında, yaklaşık 18 cm çapında, solid karakterde tümöral lezyon görülmüştür. Torsiyon bulguları nedeniyle hasta acil opere edilmiştir. Makroskopik incelemede kapsülü rüptüre görünümde, kesit yüzü, solid, ten renkte, balık eti görünümünde tümöral lezyon görülmüştür. Mikroskopik incelemede ödematöz stroma içerisinde lobülasyon gösteren sellüler alanlar dikkati çekmiştir. Bu alanlarda, yer yer tubuler yapılar yapmış, geniş eozinofilik sitoplazmalı, yuvarlak nükleuslu hücreler ile arada iğsi şekilli, gonadal stromal hücreler görülmüştür. Sellüler lobüllerin periferinde leydig hücre kümeleri izlenmiştir. Ayırıcı tanı için uygulanan immünhistokimyasal boyalardan Vimentin, Kalretinin, CD99, Pan-CK, CAM5-2, WT-1, CD56 ve İnhibin pozitif olarak bulunmuştur. Olgu, izlenen histopatolojik ve immünhistokimyasal bulgular birlikte değerlendirildiğinde “Sertoli-Leydig hücreli tümör, intermediate diferansiyasyonlu’’ olarak raporlanmıştır.

Sonuç

Olgu nadir görüldüğü için sunulmuştur.