Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
NADİR BİR OLGU: PRİMER İSKELET KASI TUTULUMU GÖSTEREN DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA
Ayşe Özbek1, Pınar Atasoy1, Merve Eryol1, Gülhan Özdemir1
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale

Özet

GİRİŞ

Diffüz büyük B hücreli lenfoma(DBBHL), non-Hodgkin lenfomaların en yaygın görülen formudur. Grup olarak DBBHL, hem çocukluk çağında, hem de erişkin dönemde görülebilmekle birlikte, erişkinlerdeki insidansı daha yüksektir. Yaklaşık olarak olguların %40’ı sindirim sistemi, deri ve iskelet sistemi gibi ekstranodal bölgelerde ortaya çıkmaktadır. Primer iskelet kası tutulumu ise oldukça nadirdir ve olguların %1’inden azını oluşturmaktadır. Biz burada primer iskelet kası tutulumu gösteren DBBHL olgusunu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.

OLGU

Ortopedi kliniğimize sol tibia üzerinde şişlik şikayetiyle başvuran 33 yaşındaki kadın hastaya, osteomyelit ön tanısıyla tibia debridmanı uygulandı. Tarafımıza gönderilen debridman materyallerinin histopatolojik incelemesinde; çevre çizgili kas dokusuna diffüz infiltrasyon gösteren, atipik hücreler izlendi. Hücre natürünü belirlemek amacıyla yapılan immünohistokimyasal incelemede tümör hücrelerinin CK-PAN, desmin, CD99, S-100, HMB-45, myoglobin ve CD34 negatif, CD79a ve CD20’nin pozitif olduğu saptandı. Bulgular DBBHL ile uyumlu olarak değerlendirildi.

SONUÇ

DBBHL, lenfomanın diğer birçok tipine kıyasla daha fazla ekstranodal prezentasyon gösterme eğilimindedir. Primer iskelet kası tutulumu oldukça nadir olup, ekstranodal lenfoma olgularının yaklaşık %5’ini, tüm ekstremite lenfomalarının ise yaklaşık %0,1’ini oluşturmaktadır.

Kas dokusunda izlenen lenfoma infiltrasyonu; sarkom, metastatik karsinom, melanom, rabdomyoblastom, rabdomyosarkom ve osteosarkomu taklit ederek tanı güçlüğüne sebep olabilir.

İskelet kası prezentasyonuyla karşımıza gelen lenfoma olgularında, lenfomayı sarkom ya da diğer antitelerden ayırmak, gereksiz eksizyonu önlemek açısından oldukça önemlidir. Bu yönüyle olgumuz bu lokalizasyondaki tümörlerde ayrıcı tanıda akla gelmesi ve rutin patolojide eğitici bir vaka olması sebebiyle önem taşır.