Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
MEME BAŞI AKINTISI YAYMALARINDAN TANI ALAN MOLLUSCUM CONTAGİOSUM OLGUSU
Tolga Bağlan1, Pelin Demirtürk1, Koray Ceyhan1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Abd, Sitopatoloji Bilim Dalı

Özet

Molluscum Contagiosum Pox virüs ailesine ait bir DNA virüsüdür. Genellikle çocuklar, genç erişkinler ve immün sistemi baskılanmış hastalarda gövde ve baş-boyun bölgesinde, ortası krater gibi çöküklük gösteren multipl papüler lezyonlar halinde izlenir. Meme başı oldukça nadir olarak tanımlanan bir tutulum bölgesidir. Sitolojik özellikleri ise literatürde birkaç olgu ile tanımlanmıştır.

Olgumuz 28 yaşında kadın hasta. Meme başı akıntısı şikayeti ile kliniğe başvuruyor. Meme başı akıntısından elde edilen yaymalar MGG boyası ile boyandı. Yaymalarda; matür skuamöz hücreler, anüklee skuamlar ve nötrofil lökositler arasında karakteristik intrasitoplazmik ve ekstrasitoplazmik çok sayıda molluscum cisimciği izlendi.

Olgumuz; molluscum contagiosum'un oldukça nadir bir lokalizasyonda enfeksiyona neden olması, sitolojik olarak tanı alması ve yaymalarda çok sayıda tipik molluscum cisimciği içermesi nedeni ile sunulmaya değer bulunmuştur..